Организационни и финансово-отчетни основи на първоначалната емисия на акции


Организационни и финансово - отчетни основи на първоначалната емисия на акции. Емисионни варианти. Счетоводно отчитане на емисионните разходи.

Има три емисионни варианта, чрез които да се покрие законовия размер на основния акционерен капитал, а впоследствие да се увеличи размера му.

1.Частично, директно пласиране – един обичаен начин за създаване на еднофамилни частни компании със статут на АД. Най общо могат да бъдат изведени следните основни мотиви за избор на този вариант:

  • подходящ е за дружества с подходящ и ограничен акционерен състав;

  • от друга страна, дружеството може да използва предимствата на ограничен и специфичен кръг свои акционери като изход от финансови затруднения в бъдеще;

  • дружеството не е длъжно да оповестява съществена за него информация пред органите, регулиращи търговията с ценни книжа;

  • емитентът спестява голяма част от постоянните разходи, които би направил при публична емисия;

  • самата продажба става по специална “резервирана” цена, която по правило е по- висока от номиналната ст-ст, но е по –ниска от пазарната цена.

При този емисионен вариант не се наблюдават съществени особености на отчетния процес. В резултат на емисията възникват две положителни разлики от операцията, но само едната подлежи на осчетоводяване от дружеството:

-първата възниква между по високата пазарна цена и по ниската емисионна. Тази разлика не засяга дружеството а се разглежда от инвеститорите като един нереализиран капиталов доход

-втората е като разлика между по високата емисионна и номиналната ст-ст на акциите. Това се третира като премии от емисия на акции.

2. Публична емисия чрез съдействието на посредник

За целите на публичното предлагане на ценни книжа емитентът или неговия посредник следва да изготвят и представят в сроковете по закона в Комисията по финансов надзор предложение за публично предлагане,както и проспект и съобщение до инвеститорите. Проспектът съдържа:

-данни за емитента;-описание на дейността му за последните 3 години;- рисковете свързани с дейността;-гфо за последните три години;- информация за предлаганите ценни книжа;

От съществено значение за счетоводното отчитане на емисията с договорените отношения между емитента и посредника.

3.Поемане на емисията на комисионна база съгласно принципа най-добри условия. За да диверсифицира риска от продажбата емитентът сключва договор с управляваща инвестиционна банка, която от своя страна може да се обърне към по малки инв. Банки с предложение за образуване на синдикат. Договорът, сключен между консордантите, обединили усилията си за реализиране на подписката приема черти на договор за неперсонифицирано дружество и като такъв след


Други реферати:
Александър Нийл
Сърбия в политиката на княз Борис-Михаил и цар Симеон Велики
Съединението на Източна Румелия с Княжество България
Номадска империя
Крахът на комунизма


Изтегли рефератаКрахът на комунизма - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия