Организация и управление на Домашен Социален Патронаж, гр.Харманли

Дейността на Домашния социален патронаж се субсидира от бюджета на общината, съобразно приетия общински бюджет и утвърдения от общински съвет бюджет на Домашния

социален патронаж.

Поддържането и ремонтите на дълготрайните материални активи се извършват в

рамките на предвидените бюджетни средства за Домашния социален патрона


УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДОМАШНИЯ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Услугите предоставяни от Домашния социален патронаж могат да ползват:

1. Лица на възраст над тази определена в Кодекса за социално осигурявяне – за придобиване право на пенсия

за осигурителен стаж

2. Инвалиди с определена първа и втора група инвалидност;

3. Деца инвалиди, както и с намалена социална адаптация.

(2) Лицата които не са в състояние сами да организират и задоволяват жизнените си потребности или същите нямат близки да се

грижат за тях.

(3) Няма сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка или гледане

Самотните възрастни лица, ветераните от войните военно-инвалидите, добили

право на пенсия за военна инвалидност съгласно Кодекса за социално осигуряване и лицата с увреждания с трайно намалена работоспособност над 90 %, определена от ТЕЛК/ НЕЛК,

ползват с предимство услугите предоставяни от Домашния социален патронаж.


Социалните услуги предоставяни от Домашния социален патронаж са:

1. доставка на храна по домовете;

2. поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищното помещение,

обитавано от обслужвания;

3. съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при

инвалидност и тежко заболяване;

4. помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения

или занимания в дома или извън него;

5. битови услуги- закупуване на хранителни продукти и вещи от първа

необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и други със

средства на лицето;

6. съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на

трудово-експертна лекарска комисия.

При необходимост и съобразно потребностите на населението могат да се

разкриват и други видове социални услуги с решение на общинския съвет.

Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно.


РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Лицата, желаещи да ползват услугите, предоставяни от Домашния социален патронаж подават молба по образец

до кмета на община Харманли

Към молбата се прилагат:

1. декларация

2. копие от документ за самоличност;

3. копие от решение на ЛКК,ТЕЛК,НЕЛК ако има такова;

4. копие от удостоверението за участие във войните, когато лицето е ветеран или военноинвалид.


Други реферати:
Организацията НАТО
Финансово право-теми
Същност и особености на експертизата
Семейно право
Понятие за държавен орган


Изтегли рефератаПонятие за държавен орган - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия