Организация и управление на Домашен Социален Патронаж, гр.Харманли

5.копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв

При необходимост социалния работник може да изиска и предоставянето на

други документи.

Социален работник,

определен от ръководителя на Домашния социален патронаж , до 7 дни от постъпването на искането, извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги и изготвя

доклад – предложение.


До 7 дни след оценката между ползвателя и доставчика на услугата се сключва

договор за предоставяне на социални услуги.

Отказът на ръководителя за

предоставяне на социални услуги може да се обжалва по реда на Административнопроцесуален кодекс(АПК


ДЪЛЖИМИ ТАКСИ

Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща

месечна такса в размер, съответстващ на реалната издръжка на едно лице.

Реалната издръжка на едно лице включва: месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло , хигиенни материали,

транспортни разходи за разнасяне на храна, както и съответната част от разходите за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация - с изключения на дарения и завещания от местни и чуждестранни физически и юридически лица

Дължимата такса се заплаща от личните доходи на лицето.

Ветераните от войните заплащат такса в размер на 30 на сто от получаваната от тях пенсия или сбора от пенсии, ако реалната издръжка на едно лице е по-висока

Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.

Таксата за храна на обслужваните от Домашен социален патронаж столетници е за

сметка на общинския бюджет.

В таксата за храна на обслужваните от ДСП – намиращите се извън населеното място от обслужващата кухня –

не се включват разходите за транспорт на готовата храна до границите на населеното

място.

В таксите не се включват

40 % от общите разходи за електрическа,топлинна енергия и вода,които са за сметка на общинския бюджет.

Дължимата такса за ползваните услуги се заплаща до 25 число на месеца следващ този, през който са ползвани услугите.


ФИНАНСИРАНЕ НА ДОМАШНИЯ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Дейността, осъществявана от Домашния социален патронаж се реализира чрез

финансиране от:

1. бюджета на общината;

2. дарения и хуманитарни помощи;

3. съфинансиране от други доставчици на социални услуги;

4. проекти, свързани с дейността.ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ


Други реферати:
Характеристика на стойностното оценяване в счетоводството
Същност на счетоводството, място в управлението на предприятието
Счетоводство на туристическата фирма
Счетоводство-задача
Същност, характеристика и отчитане на стоките


Изтегли рефератаСъщност, характеристика и отчитане на стоките - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия