Организация и управление на Домашен Социален Патронаж, гр.Харманли

Кметът на общината може да възлага на доставчици на социални услуги, вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане, предоставянето на социални услуги след провеждането на конкурс

Конкурсът се провежда по реда и при условията на Закон за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Наредба за

възлагане на обществените поръчки под праговете определени в чл.7, ал.1 от Закон за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закон за социалното подпомагане.


УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Прекратяване предоставянето на социални услуги става при следните условия:

1. с изтичане на договора;

2. по взаимно съгласие между двете страни, изразено в писмена форма в 7-дневен

срок преди датата, от която се иска прекратяването;

3. с предизвестие от страна на обслужваното лице, отправено писмено в 7-дневен

срок преди датата, от която се иска прекратяването;

4. с предизвестие от страна на доставчика на услугата при липса на бюджетни

средства за издръжка на дейността;

5. при установяване на промени в здравословното състояние на обслужваното

лице, които не позволяват ползването на договорените услуги;

6. при незаплащане от ползвателя на уговорената месечна такса повече от един

месец.

7. при настъпила смърт на ползвателя.


КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Кметът на общината или упълномощено от него лице, осъществява методическо

ръководство и контрол по изпълнението на качеството и количеството на услугите,

предоставяни от Домашния социален патронаж.

Длъжностно лице, което виновно нарушава законодателството по социално

подпомагане, носи административно-наказателна отговорност, независимо от дисциплинарната

и имуществената отговорност за същото деяние.

Наказанието по ал.1 е глоба в размер на 500 лв., а за повторно нарушение-

1000лв.


Допълнителни разпоредби

1. По смисъла на тази Наредба:

1. “Социални услуги” са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите

на лицата да водят самостоятелен начин на живот в обичайната домашна среда.

2. “Лица в надтрудоспособна възраст” са лицата с над определената в Кодекса за

социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен

стаж и възраст.

3. “Доставчици на социални услуги” са държавата и общините, както и вписаните в

регистъра на Агенцията за социално подпомагане физически лица, регистрирани

по Търговския закон и юридически лица.

4. “Личен доход” са всички доходи на ползвателя с изключение на:

- добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност над 90% с

определена чужда помощ;

- сумите, които лицата, настанени в специализирани институции, получават като

възнаграждение в трудово-терапевтичен процес;

- помощите, определени с акт на Министерски съвет.

Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа


Други реферати:
Електронна търговия
Електронна търговия
Електронно правителство
Елементарна теория на пазара
Елементи и функции на организационната култура


Изтегли рефератаЕлементи и функции на организационната култура - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия