Организация на синтетичното отчитане

Организация на синтетичното отчитане

То се осъществява се чрез синтетична сметка 303. Към нея се обособяват сметки в зависимост от местонахождението и предназначението. Може да има само една сметка. Ако има повече тя се шифрира. Сметка 303 2 – Продукция на отговорно пазене се използва за отчитане на продукцията, която е на отговорно пазене в клиентите. Изпратили сме му продукция, но по една или друга причина не е продадена. Продали сме му я, фактурирали сме, но има грешка, издаваме кредитно известие, правим сторно, но продукцията е в клиента. Така стоят нещата и при ремонт. Организира се аналитично отчитане по изделия и по местонахождения.

303 3 – Продукция на консигнация – тази сметка се използва когато предоставяме на наши клиенти продукция, която те купуват и ние фактурираме след като бъде продадена. Такъв подход на дистанционни продажби се прилагат когато продукцията е по – трудно продаваема, клиентите не купуват защото се страхуват че няма да могат да я продадат и при отложено плащане. От 01.10 тази година от ЗДДС това се счита за доставка и доставчикът дължи ДДС за доставената продукция на консигнация. Сключват се договори, предават се въз основа на складови разписки:

1. За тази продукция – 303 3/303 1 - при продажбата изписването ще бъде в тази сметка.

За продаденото количество се съставя протокол за инвентаризиране на продукция, издава се данъчна фактура, която не служи за отразяване на продажба а за ДДС. Аналитичното отчитане е по видове изделия и по консигнанти – предприятия, които са получили стока на консигнация. Изпълнени, но не предадени работи – сметка, която се използва от предприятия, които извършват услуги.

Сметка продукция - 303 – по дебита – отчетната цена на произведената продукция – фактическа, планова, корекциите на тази стойност, излишъците, върнатата от клиентите продукция, дооценка съобразно справедливата стойност. По кредита се отразява отчетната стойност, обезценки, липси и брак на продукцията. Трябва да имаме в предвид че при добра организация на отчитане съществува възможно за еднократни записвания по сметката в края на отчетния период. По аналитичните сметки се правят всички записвания за постъпленията в склада, за изписване от склада и в края на месеца по сметка 303 се записва само разликата между прихода и разхода на продукцията. Продадената през месеца продукция се изписва директно от сметка 611, произведената продукция се записва по сметка 303. Ако се окаже, че сме продали повече продукция от колкото сме произвели разликата се отразява по сметка 303. И обратно – ако се окаже, че сме продали по – малко количество продукция отколкото сме произвели, разликата се отразява по сметка 611.

2. За произведената продукция - 303/611

3. За продадената продукция - 701/303
4. Приемаме, че няма да са прави текущо записване през месеца по сметка 303. Остава само 701/611 за продадени 70 единици. Това означава в края на месеца да се заприходи само разликата – тоест ако сме произвели 100, заприхождаваме само тези 30 единици:


Други реферати:
Същност и еволюция на логистичната концепция
Опън и натиск
Лекции по териториално устройство
Лекция по управление на строителното предприятие.
Неорганични (минерални) свързващи вещества


Изтегли рефератаНеорганични (минерални) свързващи вещества - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия