Организацията и нейното управление

УВОД

Мениджмънтът е може би най-важната иновация на XX век и най-пряко влияещата върху образованите младежи от колежи и университети, утрешните „хора на знанието" в мениджираните институции, а сетне и техни мениджъри. Но какво е мениджмънт? Защо мениджмънт? какво определение да дадем за „мениджър"? И как управлението и самата наука за него са се развили, за да стигнат сегашното си състояние?

Когато в началото на 19 век в САЩ били откри­ти първите бизнес училища, те не предлагали дори един мениджърски курс. Горе-долу по същото време понятието „мениджмънт" е лансирано от Фредерик Тейлър, за да обрисува онова, което преди (и по-точно) той наричал „изследване на тру­да" и „изследване на задачите". Днес ние го наричаме „индустриален инженеринг". Но имайки предвид това, което сега назовава­ме „мениджмънт" и „мениджъри", Тейлър е казвал „собственици­те и техните представители".

Корените на дисциплината „мениджмънт" отвеждат 150 го­дини назад в миналото. Ала мениджмънтът като функция, като специфична дейност, като дисциплина и област на изследване е продукт на XX век. А повечето хора добиха предс­тава за него едва след Втората световна война.

В рамките на жизнения път на днешните „стари кримки" об­ществото ни се превърна в „общество на организации". През последното столетие основните социални задачи се изпълняват в и чрез организирани институции - големи и малки бизнес предприятия, училищни заведения, колежи и университети, болници, изследователски лаборатории и институти, държавни ве­домства от всякакъв вид и размер и много други. И всяка от тези структури е поверена на мениджъри, които практикуват ме­ниджмънт.

Други реферати:
Опасни за живота състояния и бързи мерки
Организация на СГ в интензивен и спешен сектор. Задължения на МС
Грижи за гърдите на родилката
Лекции по епидемиология
Анатомо-физиологични особености на дихателната система


Изтегли рефератаАнатомо-физиологични особености на дихателната система - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия