Организацията и нейното управление

1.Същност и характеристики на организацията и нейното управление

1.1. Производственият мениджмънт и мястото му като теоретично знание

Производственият мениджмънт е наука създадена от обобщеният практически и теоретичен опит, в продължение над 150 години, на редица световно известни мениджъри от различни фирми. Те са направили опит да обосноват практическия опит в теоретично знание, като са предложили отговори, класификации и обобщения на редица основни проблемни въпроси като:

-какво се разбира под производст­вен мениджмънт и с какви методи и средства се реализира той?

-какво се разбира под стратегия, стратегическо управление и поли­тика на фирмата и как се разра­ботват и реализират те?

-какви методологически средства и техники се използват в разработ­ването на стратегията и политика­та на фирмата?

-каква е ролята на технологията при реализирането на фирмената политика?

-как се създават условия и предпос­тавки за разгръщане и използване творческия потенциал на персона­ла на фирмата?

-какво се разбира под мониторинг и какъв методологически инстру­ментариум използва той за подпомагане процеса на разработване и реа­лизиране на стратегическите и оперативните решения?

Някои от тях са разглеждани в досега изучавани учебни дисциплини, а други се разглеждат в лекционният курс на настоящата учебна програма.

Общата схема на разглеждането на тези въпроси съответства на основните раздели на теоретичното знание “производствен мениджмънт”, която е показана на фиг. 1. От нея е видно, че производственият мениджмънт е функция от теоретичните стратегически аспекти на мениджмънта и производствено-логистичната политика на фирмата. Към стратегическите аспекти на мениджмънта могат да се отнесат:

-стратегическият мениджмънт, неговите школи и тяхната еволюция;

-методика за разработване на фирмена стратегия;

-методика за анализ на околната среда;

-методика за стратегически избор на фирмата в условия на криза.


Други реферати:
Отглеждане на пипер
Отглеждане на пшеница
Отглеждане на ягоди
Отчет за проведеното практическо обучение във ВК Надежда
Оценка и анализ на земеделскопроизводителната система на сем.Григорови


Изтегли рефератаОценка и анализ на земеделскопроизводителната система на сем.Григорови - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия