Организацията и нейното управление

традиционно определение за мениджър извежда на преден план „интеграцията в посока надолу", тоест интегрирането на за­дачите на подчинените. Но дори за мениджърите, работещи с подчинени, „хоризонталните" отношения с хора, върху които ня­мат власт, обикновено са не по-малко важни, а нерядко и по-важни, що се отнася до решенията и информацията. Районният ме­ниджър по продажбите трябва да поддържа постоянен контакт със съставителя на производствения график, с анализатора на продажбите и със счетоводителя - те пък от своя страна следва да сътрудничат с него.

За точното дефиниране на понятието мениджър трябва да се знае и какво вършат мениджърите. Повечето мениджъри посвещават по-голямата част от време­то си на неща, които не са мениджиране.

Към ангажиментите на мениджъра можем да отнесем сис­темния анализ на научния мениджмънт. Бихме могли да откроим онова, което даден човек върши, защото е мениджър. Можем да разделим работата му на съставящите я операции. И съответно всеки би се изявил по-успешно като мениджър, подобрявайки изпълнението на тези дейности.

В рамките на работата на мениджъра има пет основни опера­ции. Взети заедно, те водят до интегриране на ресурсите в жиз­неспособен и разрастващ се организъм.

На първо място, мениджърът поставя цели. Той определя какви да бъдат целите, също и подцелите. Решава какво да се предприеме за постигането им. Прави целите ефективни, като ги свежда до хората, от които зависи реализацията им.

Второ, мениджърът организира. Той анализира дейностите, решенията и отношенията, които са нужни. Класифицира работа­та. Подразделя я на управляеми дейности, в които обособява уп­равляеми работни места. Групира тези единици и работни места в организационна структура. Подбира кадри за управление на от­делните единици и за работните места.

После мениджърът мотивира и комуникира. Създава екип от онези, които са отговорни за различните дейности. Прави това, като се опира на собствените си отношения с хората, с които ра­боти, взимайки решения за назначавания, заплащания и повиша­вания. Прави го чрез непрестанно двустранно общуване с подчи­нените, с висшестоящите, с равнопоставените. Това е интеграци­онната функция на мениджъра.


Други реферати:
Под игото-Иван Вазов
Прозата на Иван Вазов
Петко Йорданов Тодоров-Идилии
Пенчо Славейков-Спи езерото
Последна радост


Изтегли рефератаПоследна радост - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия