Организацията и нейното управление

Четвъртият основен елемент в работата му е измерването. Той установява еталони - малко фактори са толкова важни за функционирането на организацията и на всеки неин член. Ме­ниджърът осигурява система за измерване, насочена към струк­турата като цяло и същевременно фокусирана върху работата на отделния индивид. Той анализира, оценява и тълкува изпълнени­ето. Както и във всички останали области на своята дейност, спо­деля значението на измерването и резултатите от него с подчине­ните, с висшестоящите и с равнопоставените.

И накрая, мениджърът работи върху развитието на хората, включително и върху себе си.

Всяка една от тези категории може да бъде разделена на под-категории, всяка подкатегория пък би могла да стане предмет на самостоятелен труд. Освен това различните категории изискват различни качества и квалификация.

Поставянето на цели, организирането, мотивирането и кому­никирането, измерването, развитието на хората - това са фор­мални, класификационни категории. Единствено опитът на ме­ниджъра може да им вдъхне живот, да ги направи конкретни и изпълнени със съдържание. Но именно защото са формални, те се отнасят до всеки мениджър и до всичко, което той върши. Мо­гат да бъдат използвани от всички мениджъри, за да оценяват собствените си умения и дейност и да залягат системно върху себеусъвършенстването.


Заключение

От мениджъра зависи да превърне потенциала на науките за мениджмънта в реалност. За да го стори, той трябва да разбира какво представляват те и с какво могат да допринесат. Следва да е наясно с характерните ограничения, присъщи на тези науки, най-вече като резултат от произхода и историята им. Но преди всичко той е длъжен да осъзнае, че науките за мениджмънта са инструмент на мениджъра, не на научния работник. И от мениджъра зависи да насочи тези инструменти към управленски за­дачи и към управленски принос.


31



Други реферати:
Единна база данни за GPS системите в света
Анализ на зловредни софтуерни продукти.Компютърни вируси и spyware
Използване на ИТ в управление на образователното учреждение
История на Microsoft Windows
DDR памети


Изтегли реферата



DDR памети - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия