Организацията и нейното управление

Производствено-логистичната политиката на фирмата се формира от:

-резултатите от методологичните практико-приложни изследвания на производствения процес;

-ръководната политика на фирмата;

-ресурсната политика на фирмата.

Основната структура на производствения мениджмънт се състои от:

-технологичното планиране;

-производственото планиране;

-оперативното планиране и диспечиране на производството;

-мониторинг.

Мониторингът се реализира чрез инструменти за контрол по вземането на управленските решения и контрол на състоянието по всички дейности на фирмата.


1.2. Основни характеристики на индустриалното предприятие.

Индустриалното (промишлено) про­изводство е част от икономиката като човешка дейност за задоволяване на потребностите на човека и обществото. Човешките потребности са практичес­ки неограничени, докато ресурсите за изготвянето на стоките и услугите, предназначени за задоволяването на те­зи потребности, са природно ограниче­ни. Тази ограниченост на ресурсите и неограниченост на потреблението при­нуждава човека да осъществява своята дейност ефективно. Това по-точно означава правилно организиране на ограничените ресурси за постигне максимално задоволяване на растящите потребности. Очевидно е, че ре­ализирането на тази цел е процес наДруги реферати:
Психоаналитичната перспектива
Психологически портрет
Психоаналитичната техника
Психологически бюлетин
Превенция на насилието в училище


Изтегли рефератаПревенция на насилието в училище - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия