Основи на компютърното моделиране

описание на моделите на състоянията, при които трафикът се разпределя между стационарните вероятности на състоянията на системата и моделите, които анализират времеви редове. За създаването на такива модели се използват различни математически средства, например математическата статистика, теорията на вероятностите, линейната алгебра, теорията на множествата, теорията на масовото обслужване и др. При математическото моделиране, реализирано с компютърни средства се постигат следните предимства:
  • Параметрите на модела могат да се анализират в широк диапазон на изменение на всички значими фактори, чрез което се пестят средства и време за сложно експериментално оборудване и експлоатационни изследвания;

  • Възможност за ускоряване на процесите, които протичат в реалните телетрафични системи;

  • Приемане на решения по време на разработване на комуникационни мрежи, като посредством моделирането предварително се определят функциите и параметрите на работните характеристики на мрежата;

Компютърният модел е достатъчно гъвкав и лесно може да се изследва с входни данни в неограничен диапазон и да се адаптира към различни условия за изследваната реална система.

1.1.ТЕЛЕТРАФИЧНИ СИСТЕМИ И ПРОЦЕСИ

1.1.1 Телекомуникационна и телетрафична система

Телекомуникационната система представлява устойчива функционална съвкупност от комуникационни елементи и устройства, чрез които два крайни абоната (потребителя) могат да обменят информация. Примерната схема за телекомуникационна система (фиг. 1.1) включва следните основни компоненти: А(П) -абонати (потребители); Т - абонатен терминал; K - комутационна система; М - мултиплексор;


Други реферати:
Разработване на система за УЧР в хотелски комплекс
Кратка характеристика на туристическото предприятие
Дестинация тур пътуване Италия-Верона, Милано
Анализ на потребителските предпочитания на примера на хотелски комплекс Sunset
Тенденции в развитието на селския туризъм в местност Батова


Изтегли рефератаТенденции в развитието на селския туризъм в местност Батова - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия