Основи на счетоводството-Същност, видове и принципи, на които се основава счетоводната отчетност

Същност.Видове и принципи на който се основава счет.отчетност.

Отчетната инф.характеризира състоянието на явленията и процесите който протичат м/у обектите и субектите. Съобразно насоките на протичане на инф.в упр.процес видовете инф.са два: права и обратна. Права е тази връзка когато субекта на упр.подава управленчески решения,а обратна е тогава когато инф.протича от обекта към субекта на управление.тази инф.която се създава от една интегрирана инф.с-ма се нарича стоп.отчетност. Тя е съвкупност от способи и средства чрез които се наблюдават,измерват и регистрират стоп.факти,явления и процеси в П.. Има три основни вида стоп.отчетност това са *оперативна отчетност тя служи за обхващане на единични факти,явления и процеси неоходими на упр.**статична отчетност-тя наблюдава масовите явления и процеси в предприятието като обхвата и е по-голям отколкото предходната.***счетоводна отчетност-в качеството си на инф.и контролна с-ма тя наблюдава,регистрира ,анализира,контролира и измерва стоп.средства на П. За разлика от предните две тя функционира непрекъснато по време и осъществява пълен обхват на дейността на П. приемаща парично изражение.;;;;;Стоп.отчетност се представя чрез измериталите :§1-натурални измерители:тегло,дължина,вместимост;чрез който се дават количествен израз на съответния обект на отчитане§ 2-трудов измерител-изразява количеството труд вложен за производство на даден продукт§3-паричен измерител-предмет на отчитане е от счет.отчетност. §§счет.прилага и трете измерители,като задължително е на паричният. Изброените обстоятелства и качества на счет.дейност я правят сигурна и надежна инф.с-ма която осигурява пълна и изчерпателна инф.необходима за упр.на П. Освен това инф.с-ма за създаване на отчетна инф.счет.изпълнява функций и зад.и на контролна с-ма. Преходят към остановяване на пазарни отношения наложи нова законова уредба на счет.на Р.Б./ЗС-приет от ВНС; постановление 65 от31,03,1998;Нац.сметкоплан;Нац.счет.стандарти/ . ЗС-въз основа на постановките и на междун.счет.стандарти се формират следните счет.принципа:§1- принципа на действащото П./в основата му стой предположението,че в съзнанието на предприемача липсва намирението да прикрати действията или да огрраничи неговата дейност в рамките на една година§2-принципа на текущото начисляване,който изисква приходите и разходите от настъпелите счет. събития и осъществени сделкида се отразяват счетоводно в момента на тяхното възникване независимо от момента на плащане,като се представят в счет.отчет за същият период§3-принципа на съпоставимост м/у приходите и разходите на П. в рамките на определлен счет.период§4-принцип на осъществяване на счет.е предимство на съдържанието пред ф-мата§5-вярното и честно представяне на финансовото състояние,ефективността и промените във фин.състояние на П.е петият принцип,който изисква обективно да се представят сделките и събитията в счет.отчетност което на практика означава различно обяснение§6-е принципа на съществеността. Тя представлява степента на полезност на счет.инф.отразена в счет.отчети. този принцип изисква във финансовите отчети на П. да бъдат оповестени всички пера който са достатъчно съществени и могат да се отразят на направени оценки или взети реш.§7-предпазливостта е седмия принцип на упр.реш.който ще осъществява счет. ЗС остановява нормативно компонентите на този принцип които са фиксирани на четири§8-принципа на ист.цена §9- принципа за независимост на отделните счет.периоди,тоез всеки отчетен период се разглежда сам за себе си независимо от предходните връзка с предходния и следващ отчетен период...§10-принципът на стойностната връзка м/у началният и крайният счет.баланс §11-принцира на документална обосновка. Усните разпореждания без наличията на документална обуснованост на операцията немогат да породят правни действия и последици в счет.§12-принципа на запазване на счет.политика която представлява съвкупност от принципи,правила,процедури възприети от П.заотчитане на неговата дейност и за представяне на необходимата инф.в счет.отчет. *** В качеството му на инф.и контролна с-ма счет.изпълнява редица зад.,чрез който се реализират целите на управлението. Съществуват 4 зад.като една от зад.е например да осигури необходимата инф.от резултатите на цяластната фин.стоп.дейност на П. за определен отчетен период и др...***съществуват 6 основни способи на прилаган счет.метод:документиране на стоп.операций;инвестиране на стоп.средства на П. и техните източници;сводиране на счет.данни и др...ВАЖНО: изброените способи се използват комплексно,защото са в логическа връзка и зависимост един от друг и в тяхното единство успешно може да се реализира счет.отчетен процес.


Други реферати:
Aspects of connected speech
Musicals
Музика и текст
Епохата на романтизма в началото на 19в. Хектор Берлиоз–френски музикален романтик
История и значителни факти за група БТР


Изтегли рефератаИстория и значителни факти за група БТР - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия