Основи на управлението-Управление, мениджмънт, ръководство

ВЪПРОС – 1


Управление/мениджмънт/, ръководство – същност и особености. Специфика в земеделието.


І. Същност на управлението.

Управлението е човешка дейност по сдобиване и експлоатация на ресурси с цел получаване на доход и печалба.

В земеделието ресурсите са: земя, дълготрайни активи, краткотрайни активи, паричните средства и работната заплата.

Дълготрайни активи са: машини, сгради и съоръжения – стойността им в амортизация.

Краткотрайни активи: отдават за кратко време своята стойност.

За да има управление трябва да са налице две неща:

 • Субект на управление: е управленски орган/ може да бъде 1 лице, като управител … или колективен орган – управителен съвет/. Той е орган, който управлява – ръководство.

 • Обект на управление: това са ресурсите и стопанските единици като цяло, земеделско стопанство.

Решения, които трябва да се вземат в областта на агро-бизнеса:

 1. Какво да се произвежда / производствена ориентация/

а/ какви са потребностите на пазара, ще има ли пазарна реализация и ако има как ще се реализира, ще се затвори ли производствения цикъл, какъв асортимент ще се произвежда;

б/ обема на производство – колко – размер на стопанството;

 1. Какви ресурси са необходими за организацията на това производство:

 • земя – колко, откъде ще се набави;

 • машини и съоръжения – какви и колко;

 • парични ресурси – откъде ще се набавят;

 • трудови ресурси – кой ще работи, семейство, наета работна ръка;

 1. Каква технология ще се прилага? – култури със слята повърхност/зърнени култури/

 2. Как да се разпределят ресурсите така, че да се експлоатират най-ефективно? Това разпределение се отнася до:

 • съотношение между отделните видове ресурси т.е. колко хора, животни и сгради

 • разпределение на производството на вътрешните структурни единици.

 1. Ще се получава ли кредит за текущи нужди и от кой банков източник?

 2. Ще се застрахова ли имуществото? – В коя застрахователна компания?

 3. Кой ще бъде юридическият консултант? / кантора или лице-добър специалист/

 4. Какво счетоводство ще се води?- / малките стопанства – едностранно или двустранно/

 5. Решение: кои членове на семейството ще участват в производството, цялата година или в определени периоди от време?


ІІ. Основни функции на управлението.

Въздействието на субекта върху обекта на управление обхваща човешка дейност в следните направления:

 1. Прогнозиране / предвиждане/ - да предвидиш колко трябва да ти бъде печалбата.

 2. Анализиране – събиране и обработка на информацията, чрез която се разкриват тенденциите на даденото явление и установяване на причините за тях.

 3. Въздействие или същинско управление /директно/.

 4. Организация на изпълнението на решенията, които са взети.

 5. Координация на дейности / съчетаване на дейности/.

 6. Отчитане.

 7. Контрол – текущ и периодичен – цели превенция / да се разкриват възможностите за подобряване на работата.


Други реферати:
Моето училище
Какво е за мен Христо Ботев
Какво бих направил(а) за приятел
Има ли място за любовта
Защитеното право на лично щастие в разказа Дервишово семе


Изтегли рефератаЗащитеното право на лично щастие в разказа Дервишово семе - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия