Основна цел на педагогиката като наука

Педагогиката е наука с хилядолетна традиция и опит. Основна цел на педагогиката като наука е да осъществи връзка между поколенията и предаде натрупания педагогически опит. Сред задачите на педагогическата наука се включват: да опише, обясни, прогнозира, педагогическите явления (възпитание, обучение и образование) и да гарантира тяхното успешно реализиране на практика.

За да се признае дадена наука за самостоятелна, тя трябва да отговаря на определени изисквания, правила, норми. Тези норми е прието да се назовават като гносеологическа (познавателна) организация на науката. Това означава всяка наука да притежава свой собствен обект на изследване, предмет, функции, задачи, методи, научни факти, хипотези.

Много науки се занимават с изучаването на човек, като един малък космос. Всяка наука избира свой обект от многопластовата човешка същност. Никоя друга наука обаче не се занимава с възпитанието на човека. Това е приоритет само на педагогиката.

В рамките на общото човешко познаниер педагогиката принадлежи на системата на социалните наукир по силата на избора на своя предмет – възпитението и обучението на човек. В процеса на своето развитие тя обособява свои клонове. Те представляват единна система, тъй като се обединяват около общата цел, задачи, принципи, методи и средства на възпитание.

Многобройните клонове на педагогиката се класифицират в различни раздели, групи и подсистеми.Обща педагогика


- теория на възпитанието

- теория на обучението (дидактика)

Като раздел в подсистемата по възрастов признак на диференциацията, ПУП заема своето място в следната група науки: Педагогика на ранното детство, Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика, Училищна педагогика, Педагогика на висшето образование, Андрагогика.

Предучилищната педагогика е част от педагогическите науки. Тя спада към възрастовата педагогика. Основни принципи са индивидуъм, хуманност, активност на


Други реферати:
Пазарен анализ по отношение на шивашката промишленост
Отчитане на продажбите в Рока България АД
Отчитане на материалните запаси
Отчитане на готовата продукция на Симако ООД
Представяне на финансови отчети


Изтегли рефератаПредставяне на финансови отчети - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия