Основна цел на педагогиката като наука

детето, саморазвитие, съобразяване с детската природа, уважение и обич към детето, зачитане свободата и самостоятелноста на децата, връзка на възпитанието с живота и труда, едиство и цялостност на възпитателния процес.

Задачи на предучилищната педагогика са: да се определи образователното съдържание, с което се осъществява възпитание. Да се определят целите и технологията, моделите, методите, формите и средствата. Да покаже как се осъществява приемствеността м/у детската градина и семейството. Да посочи организация на деня на детето в градината. Предучилищната педагогика взаимодейства с редица науки – психология, сравнителна педагогика, детска литература, математика.

Предметът на предучилищното образование разкрива взаимодействието между субектите, ценностите, които интегрират личностния потенциал със социално-образователните изисквания за перспектива и просперитет.

Предучилищната педагогика развива своя предмет на дейност в полето на спецификата и закономерностите на педагогическия процес при децата от предучилищна възраст. Технологиите на обучението и възпитанието.

Обект на предучилищната педагогика са децата в детската градина. Техните учители, възпитатели.

Предмет на предучилищната педагогика е същността и особеностите на педагогическия процес, технологиите на обучение и възпитание, личностното развитие и обогатяване.

Самото название Предучилищната педагогика означава, че този клон на педагогиката изследва протичането на възпитанието и образованието на деца в детската градина.

Предучилищното образование представлява основата, над която се надграждат останалите образователни степени.

Предучилищната педагогика разглежда детето не само като обект на въздействие от страна на различните възпитателни фактори, а и като субект, който участва във възпитателния процес.

Предучилищната педагогика разработва системи на нравственото, умственото, физическото, естетическото и трудовото възпитание на деца от предучилищна възраст. Тя анализира различните видове игри и техните функции в педагогическия процес

В процеса на предучилищното обучение у децата се развиват култура на познание, култура на общуване и естетически чувства.

Основните задачи на предучилищното обучение са следните:

  • Обогатяване на детските знания за предмети и елементи от околната действителност.

  • Развитие на познавателната дейност (включително формиране на познавателни способности и интереси и стимулиране на познавателната активност на децата )

  • Развитие на общите умствени способности - наблюдателност - любознателност - нагледност - конструктивно въображение

Комплексното осъществяване на тези задачи води до по–лека адаптация на децата към училищното обучение

В детската градина основна форма на обучение е ситуацията. Освен различните видове ситуации като форма на обучение се използва и дидактичната игра. Цел на ситуационния модел на общуване е ученето под форма на ситуации, в които у децата се развива умението да действат компетентно и автономно.


Други реферати:
Стабилизиране на вниманието на хиперактивно дете
Практически модели за организиране на обучението
Теории на обучението
Социологически, педагогически и психологически основи за изграждане на СР
План по педагогическа практика


Изтегли рефератаПлан по педагогическа практика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия