Основна цел на педагогиката като наука

Основна форма на обучение, както в детската градина, така и в училище е урокът. Децата в предучилищна група много добре знаят кога имат урок и кога е време за игра, учителите ги подготвят предварително за различните дейности, които им предстоят през деня. Познати са пет вида уроци: уроци за усвояване на ново учебно съдържание, уроци за затвърждаване, уроци за систематизация, уроци за контрол и оценка на знанията и смесени уроци.

Във връзка с основните форми на мисленето на децата в предучилищна възраст, а именно нагледно образно. Основните методи на обучение могат да се групират в четири групи: словесни, нагледни, практически и игрови.

Словесните методи намират приложение във всички възрастови групи особено при по-големите деца. За успешно усвояване на определени знание е необходимо учителят не само да разказва за определен предмет, но и да го покаже или използва негово изображение. Най-разпространени методи в тази група са: разказ, беседа. Нагледни методи се използват винаги в съчетание със словесен метод. В тях се включва показване на предмети и умения, наблюдения, работа с определени материали

Практически методи–тези методи се използват в изобразителната дейност (рисуване, апликиране, моделиране), конструктивно техническа дейност. Съществен момент е начинът на поставяне на задачата. В едни случаи на децата се дава готов образец, а в други само се съобщават условията на които трябва да отговаря направения от детето обект.

Представител на игровите методи е дидактичната игра. Значението им се състои в това, че с емоционален заряд предизвикват креативността. Играта става доминираща дейност на детето и основно възпитателно средство.

През предучилищната възраст детето усъвършенства говора и развива двигателните си способности. Затова именно през тази възраст наблюдаваме усвояването на сравнително сложните движения при игрите и трудовата дейност: детето усвоява елементарни хигиенни, културни, трудови навици и привички отбелязва се съществен напредък в социалното, моралното и естетическо развитие. През предучилищната възраст детето става вече активен член на своята обществена среда. Както в семейството, така и в другарската група то влиза в по-сложни взаимоотношения изискващи развитието на неговата личност. Това е златната възраст на въпросите на детето, която е проява на друга негова основна особеност любознателността му.

Най-съществено е, че през предучилищната възраст се полагат основите на личността на човека. Тази възраст е важна и затова, защото през нея, при подходящо възпитателно въздействие, се извършва подготовката на детето за училището.

В предучилищна възраст се развиват и трите основни дейности – игрова, учебна и трудова, като водеща е игровата, а останалите дейности имат подчинена функция.

Играта като най-типична дейност на детето не протича изолирано от другите дейности. Тя се извършва в единство с другите практики – труд, наблюдение, беседи и пр.

Подготовката на децата за училище се разглежда като една от основните задачи на възпитателно образователната работа в детските заведения. Много учени подчертават, че подготовката на децата за училище се състои не толкова в обучаването им на специални знания и умения, колкото в развитието на умствените им способности, познавателни интереси, умение да анализират, сравняват и общуват.

Детска градина е обществено заведение за отглеждане на деца от 3 до 7г. Детската градина е трамплина на детето, към началното училище. Цялостната образователна програма в детската градина е степенувана с различна трудост, като последната степен – предучилищната група е най – близка до началното училище и има особенно важна роля при преминаването на детето в първи клас. Предучилищната


Други реферати:
Състрадание и съпричастие в цикъла зимни вечери
Романът Под игото
Социалният крицисизъм в елегията Елате ни Вижте
Странджата-страдалец и герой (характеристика на образа)
Свобода и робство в Ботевата поезия


Изтегли рефератаСвобода и робство в Ботевата поезия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия