Основна цел на педагогиката като наука

група поставя основите и подготвя детето за първия клас от началното училище. Целите на предучилищното възпитание са: въвеждане на детето в предметноста и социалната среда чрез подходяща за неговата възраст форми на активност. Ориентиране в общо човешките ценности. Осигуряване на възможности за свободно изразяване на придобиване и насърчаване на култура на поведение. Съхраняване и насърчаване на самоизявата на детската индивидуалност. Развитие на предпоставките за творчество на детето в различните дейности. Разглежда се активността на детето в познавателна дейност, двигателна дейност, ценностна ориентация, в овладяване на езика.

Спецификата на учебната дейност и възрастовите особености на децата свидетелстват за невъзможността да се постигне пълноценна учебна дейност в предучилищна възраст. Възможно е формирането само на нейни предпоставки, на отделни компоненти, на елементи от учебната дейност, която в началното училище ще стане водеща за тях. Необходимо е организирането на нов вид дейност, различна от игровата, която да осигурява осигуряването на система от знания и умения. Процесът на обучение в подготвителната група се построява, като се съобразява със склонността на детето да подражава и с непрекъснато нарастващите му възможности за самостоятелна дейност.

Значението на предучилищния период за социализацията и възпитанието на децата е неоспорвано.

Подготвителната група за училище е свързващо звено между детската градина и началното училище, осигуряваща приемственост в първи клас и подготовка за успешно обучение. В нея децата овладяват знания за природата и социалната среда, за математическите отношения; ориентират се в общочовешките ценности и овладяват културата на поведение; стимулира се развитието на самосъзнанието, детското творчество и способности; овладяват се общоучебни умения.1

Преди всичко педагогическото взаимодействие в детската градина е опосредствана от основната дейност присъща на детето – играта.. Чрез играта и нейното етапно развитие се създават емоционално и личностно значими ситуации за проява на детската активност във възрастово достъпни и индивидуално адекватни дейностни и поведенчески форми на личностна и социална реализация. Ръчно-техническия труд и строително-конструктивните игри заемат голямо място в обучението на децата и тяхната практическа работа в детската градина.

Техническото възпитание на децата от предучилищна възраст в условията на детската градина се осъществява чрез обучаващите педагогически ситуации, играта и трудовата дейност. Тези основни видове дейност представляват същевременно и средства за овладяване на знания, формиране на умения и тяхното усъвършенстване, за задоволяване на потребностите от целесъобразна активност и емоционално наситено участие в игри и занимания.

Понятието “възпитание” се отнася до подготовката на подрастващите поколения за живота, предаване на опита на възрастните. В процеса на възпитанието децата усвояват знания, умения – всичко онова, което е натрупано в областта на науката и производството.

От историческа гледна точка възпитанието възниква с възникването на обществото.

Коменски е създател на първото ръководство за деца, наречено „Сетивният свят в катрини”. Той смята, че децата трябва да познават околния свят, защото опознавайки го, те ще овладеят езика. Жан Жак Русо смята, че децата, от 2 до 12 годишна възраст, трябва да живеят на село за да могат непосредствено да контактуват с природата. За


Други реферати:
Икономически стойности
Инвестиции
Инвестициите - основа на растежа и богатството
Инвестиционна политика
Осмяната глупост в разказа Дамата с рентгеновите очи


Изтегли рефератаОсмяната глупост в разказа Дамата с рентгеновите очи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия