Основна цел на педагогиката като наука

Общите цели на този вид учебни заведения са: да се даде основното социално възпитание, да се развива личността на детето, да се възпитава в духа на семейните ценности и традиции. Функцията на детската градина е да подпомогне и допълни семейното възпитание, да улесни развитието на децата и да им осигури максимални шансове за по–нататъшното им образование.

Днес в периода на преход към нови форми на образование и възпитание, в условията на цялостно преобразяване на досегашните навици, норми за поведение, нагласи към света и хората сме свидетели на нарушени контакти между семейството и обществото, на липса на духовни връзки с миналото в процеса на социализация, затова сега пред нас стои въпросът как да изградим личности, които да са отговорни пред обществото, личности, социалното поведение на които да е съответстващо на духа на мир, разберателство, толерантност и демокрация. В тази връзка детската градина и училището са институциите, призвани да откликват първи на промените в обществото, да създадат условия и възможности за социализация на децата и за изграждане на морални и културни ценности, определящи поведението на детето в демократичното общество. Съвременното дете е заобиколено от богата стимулираща среда, която изгражда типични черти на характера. Всяко дете има потребности от социални контакти за опознаване и разбиране на своята родова принадлежност, на традициите и обичаите, съхранили българският дух и народност. Детските заведения могат да изпълняват ефективно своята социална мисия само ако отговорят адекватно на новите обществени потребности, свързани с подготовката на децата като бъдещи граждани, които да пренасят, съхраняват и доразвият всичко ценно.         

 

        

                Използвана литература:


Други реферати:
Образуване на цената на труда в България-2007–2008г.
Същност на труда
Пазар на труда
Организационно поведение
Управление на човешките ресурси


Изтегли рефератаУправление на човешките ресурси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия