Основни макроикономически измерители

ТEMA 1 Осн. макроик-ки измерители.Същност и взаомовр. на с-мата на нац. сметки.Подходи за изчисляване на БВП и опред. на ик-кото благосъстояние.


Измерители на дохода: национален доход /НД/ , персонален доход /ПД/ , разполагаем доход /РД/.

Освен измерителите на националния продукт, същестуват и няколко важни макроикономически измерители на доходи. Те са национален доход, персонален доход и разполагаем доход.

НД е най-обобщаващият измерител на дохода. Той представлява сумата от всички възнаграждения за факторите на производството:РЗ, лихви, ренти и корпоративна печалба. Получава се като от чистия национален продукт се приспаднат косвените данъци.

Следващото равнище на дохода е ПД. ПД се получава като от НД се приспаднат неразпределаната печалба на фирмите, разходите за социално осигуряване и трансферните плащания за домакинствата от правителството и фирмите. ПД е сумата от всички доходи, които се полагат на гражданите на една страна преди да са обложени със съответните данъци. Правото на доход още не означава, че той действително е получен. Част от печалбата се влага отново в производството и увеличава инвестиционите разходи, друга част се взема от държавата хпод формата на данък върхупечалбата. Част от РЗ не достига до работещите, а отива за СО. В същото време отделни групи от населението получават доходи без те да са свързани с текущото производство на вматерилани блатга и усруги. Такива доходи са държавните трансферни плащания – социални помощи, пенсии, помощи за безработни и др. Следователно когато от НД се извади създадения, но неполучен доход и се пприбаватя трансферните плащания се получава показателя ПД. ПД се облага с подоходни данъциш. Когато те се извадят от него се получава разполагаемият доход. Това е доходът, с който реално разполагат домакинствата и който те използват главно за две цели – за текуща консумация и за спестявания.Извеждането на РД като самостоятелен показател е от значение по няколко причини:

1.РД е показател за реалното богатство на домакинството през текущия период.

2.В процеса на своето изразходване той формира равнището на други два макроикономически агрегата: потреблението и спестяванията.

3.Структурата на направените разходи чрез РД характеридира жизнения стандарт на населението ипстепента на зрялост на исономическата система.

Разгледаните измерители на дохода имат за своя основа БНП и всеки от тях фокусира върху различен аспект на националното производство и неговото предназначение. Движението на всеки еддин от тези индикатори по нещо се различава от другите, но всички те са тясно свързани и в своята съвкупност са израз на производствената активност на икономическата система.

Национален продукт- представлява агрегатна величина, която хар-ра общото развитие в дадена страна.Чрез него и неговите измерители се сравняват националните ик-ки се изследва развитието им.

Всяка пазарна икономика се нуждае от ефективен измерителен апарат. Той трябва да включва такива средства и измерители, с които да се следи пулса й. Измерителната система на пазарната икономика в своя сегашен вид се създава след голямата икономическа криза 1929-1933 г. И вкл. няколко крупни индикатора, които имат за своя изходна основа нац.продукт. Националният продукт е общата сума на матераилните блага и услуги, които са произведени в икономиката за определен период от време / обикновено 1 година/. За да може националният продукт да се наблюдава и да стане


Други реферати:
Лекции по интегрални цифрови технологии
Компютърни мрежи. Топология
Лекционен курс по специализирани микропроцесори
Компютърни системи
Компютърна периферия


Изтегли рефератаКомпютърна периферия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия