Основни моменти застъпени в МСС 16

Обезценка на активи. Посоченият стандарт пояснява начина, по които предприятието преразглежда балансовата сума на своите активи и по който определя възстановимата стойност на актива и кога се признава или се възстановява обратно загуба от обезценка.

10. Отписване - Балансовата стойност на даден имот, машина или съоръжение се отписва: при продажба; или когато не се очакват никакви други икономически изгоди от неговото използване или при освобождаването от него.

Печалбите или загубите, възникващи при отписването на имот, машина или съоръжение, се включват в печалбата или загубата, когато активът бъде отписан. Печалбите не се класифицират като приход. Ако по силата на принципа за признаване, предприятие признава в балансовата стойност на актив от имоти, машини и съоръжения себестойността на подмяна на част от актива, тогава то отписва балансовата стойност на подменената част, независимо дали подменената част е била амортизирана отделно. Печалбата или загубата, възникваща при отписването на имот, машина или съоръжение, се определя като разликата между нетните постъпления от продажбата, ако има такива, и балансовата стойност на актива. Дължимото вземане при освобождаване от актив от имоти, машини и съоръжения се признава първоначално по справедлива стойност. Ако плащането за актива е разсрочено, полученото вземане се признава първоначално по еквивалент на паричната цена. Разликата между номиналната стойност на вземането и еквивалента на паричната цена се признава в съответствие с МСС 18 като приход от лихви, отразяващ ефективната доходност на вземането.

11. Оповестяване - Финансовите отчети оповестяват за всеки клас имоти, машини и съоръжения:
а) базите за оценяване, използвани за определяне на брутната балансова стойност;
б) използваните методи на амортизация;
в) полезния живот или използваните норми на амортизация;


Други реферати:
Пейо Яворов-Нирвана
Под манастирската лоза
Подвигът-саможертва
Поезията на Вапцаров
Поемата Градушка на Яворов


Изтегли рефератаПоемата Градушка на Яворов - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия