Основни моменти застъпени в МСС 16

г) брутната балансова стойност и натрупаната амортизация (заедно с натрупаните загуби от обезценка) към началото и края на отчетния период; и
д) равнение на балансовата стойност към началото и края на отчетния период, като се показват: увеличенията, активиите класифицирани като държани за продажба или включени в група за освобождаване, придобиванията чрез бизнес комбинации, увеличенията или намаленията в резултат на преоценки, загубите от обезценка, които са признати в отчета за доходите съгласно МСС 36, амортизацията и др.

Финансовите отчети оповестяват и: а) съществуването и размера на ограниченията върху правото на собственост, както и имотите, машините и съоръженията, заложени като обезпечения по задължения; б) сумата на разходите, призната в балансовата стойност на актив от имоти, машини или съоръжения в процеса на неговото построяване; в) сумата на договорните задължения за придобиването на имоти, машини и съоръжения;
г) ако не е оповестена отделно в отчета за доходите, сумата на компенсацията от трети страни за активи от имоти, машини и съоръжения, които са обезценени, загубени или отдадени и които са включени в отчета за доходите.

Изборът на метода на амортизация и оценката на полезния живот на активите са въпрос на преценка. Следователно оповестяването на приетите методи и изчисления полезен живот или норми на амортизация дават на ползвателите на финансовите отчети информация, която им позволява да направят преглед на политиката, избрана от ръководството, и да правят сравнения с други предприятия.

Когато отделни имоти, машини или съоръжения се посочват по преоценени стойности, се оповестява следното:
а) датата на преоценка;
б) дали е участвал независим оценител;
в) методите и значителните предположения, приложени в


Други реферати:
Поведение на туристическата фирма в условията на несъвършена конкуренция
Развитие на еко, ловен и риболовен туризъм
Позициониране на продукта на пазара на туризма общометодологични и специфични въпроси
Отчет за лятна курсова практика в хотелски комплекс
Основни особености на ресурсния потенциал за развитие на туризма и отдиха в България


Изтегли рефератаОсновни особености на ресурсния потенциал за развитие на туризма и отдиха в България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия