Основни моменти застъпени в МСС 16

приблизителната оценка на справедливите стойности на активите;
г) степента, до която справедливите стойности на активите са определени пряко чрез препратка към актуални цени на активен пазар или скорошни пазарни преки сделки между независими страни при справедливи пазарни условия, или са оценени приблизително, като са използвани други техники на оценка;
д) за всеки преоценен клас имоти, машини и съоръжения, балансовата сума, която би била призната, ако активите се отчитаха съгласно метода на цената на придобиване; и
е) преоценъчния резерв, като се посочват движенията през отчетния период и всички ограничения върху разпределянето на резерва между акционерите.

Предприятията трябва да прилагат настоящия стандарт за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2005 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако предприятието започне да прилага настоящия стандарт за период преди 1 януари 2005 г., то трябва да оповести този факт.
Други реферати:
Рентгенови лъчи
Слънчевата светлина и човешкият организъм
Температурна зависимост на съпротивлението на метал и полупроводник
Теория на атомното ядро
Теория на относителността на Айнщайн


Изтегли рефератаТеория на относителността на Айнщайн - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия