Основни моменти застъпени в МСС 16

амортизацията, се определят от изискванията на настоящия стандарт.

3. Определения - В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Балансова стойност — сумата, с която един актив се признава в баланса, след като се приспаднат всички натрупани за него амортизации, както и натрупаната загуба от обезценка

Цена на придобиване — сумата от заплатените парични средства или парични еквиваленти или справедливата стойност на друга престация за придобиването на един актив към момента на придобиването или създаването му или, където е приложимо, сумата, отнасяща се към този актив, когато е признат първоначално в съответствие с конкретните изисквания на други МСФО, например МСФО 2Плащане на базата на акции.

Амортизируема сума — цената на придобиване на актива или друга стойност, заменяща я във финансовите отчети, намалена с остатъчната стойност.

Амортизация — систематичното разпределение на амортизируемата сума на актива през полезния му живот.

Специфична за предприятието стойност — настоящата стойност на паричните потоци, които предприятието очаква да възникнат от продължаващата употреба на актив и от неговото освобождаване в края на полезния му живот или очаква да възникнат при уреждането на пасив.

Справедлива стойност — сумата, за която един актив може да бъде разменен между осведомени и желаещи несвързани лица в сделка при справедливи пазарни условия. 


Други реферати:
Хамлет-образ на героя
Хамлет-Уилям Шекспир
Хамлет и Дон Кихот-вечните образи през вековете
Тартюф-Молиер
Ode to a Nightingale by John Keats


Изтегли рефератаOde to a Nightingale by John Keats - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия