Основни видове стилове в СБКЕ и техните разновидности

Тема 2


Основни видове стилове в СБКЕ и техните разновидности


С оглед на областите на човешката дейност, целите и задачите на човешкото общуване, в рамките на общонародния език се обособяват подсистеми от езикови средства, които се употребяват с предпочитание и се съчетават по характерен начин в определени комуникативни ситуации. Тези подсистеми се наричат функционални стилове на езика. Тяхната специфика произтича от езиковите функции, които изпълняват в човешката общуване.


Фактори, по които се определя характеристиката на дадения стил:


 1. Сферата на обществена дейност, в която се осъществява комуникацията.

 2. Социално-културната характеристика на участниците в комуникацията.

 3. Формата на езиково общуване /писмена или устна/.

 4. Системата от езикови средства на фонетично, лексикално, морфологично и синтактично равнище.

 5. Подбор и комбиниране на езиковите средства с оглед на конкретните комуникативни задачи.

 6. Предпочитани речеви форми, отразяващи характерните начини за възприемане на действителността.


Основни езикови функции:


 • Комуникативна – реализация на общуването, характерна за всички стилове.

 • Апелативна – насочена към активността на адресата. /призовава го да действа по някакъв начин/

 • Експресивна – целта на експресивната функция е да се изрази авторовото отношение към предмета на съобщението.

 • Поетическа /естетическа/ - чрез поетическата функция се открояват особеностите на художествената творба.

 • Фатична – контактоустановяваща функция

 • Метаезична – функцията на тълкуването.


Основни стилове – научен, административен, публицистичен, художествен, разговорен


I. Научен стил

Характерни особености: - комуникативна функция; фактологичност, употреба на термини /означават научно установени и дефинирани понятия/; липса на образни думи; има за цел да въздейства върху мисълта, а на чувствата на читателя; засилена употреба на отглаголни съществителни /наблюдение, появяване, изменение, заболяване и т.н./; дълги изречения с разширени второстепенни части; много по-слаба глаголност от разговорния стил; по-засилена употреба на имена /съществителни и прилагателни/ и причастни форми.


II. Административен /делови/ стил

Характерни за него са комуникативната и апелативната функция. Използва се в различни официални документи, закони, служебни доклади, удостоверения, служебни


Други реферати:
Участие на България в Първата световна война
Формиране и развой на българския книжовен език. Старобългарски и новобългарски период. Граматична традиция
Франция 10-13 и 14-15 век
Френската революция
Хайдутството


Изтегли рефератаХайдутството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия