Особености на хотелиерството и ресторантьорството в туризма

26. Особености на Х и Р в туризма

Първата и най- важна особеност на Х е, че то е туристическа дейност, защото според определението на СОТ туризмът във всички случаи предполага и пребиваване извън дома, което се осъществява в заведенията за настаняване. Хотелиерството също така е първична туристическа дейност, създава се единствено с цел обслужване на туристическата клиентела, докато Ресторантьорството не е чисто туристическа дейност, предназначена е както за туристите, така и за местните потребители, при Р има смесване на първични и вторични функции.

Х и Р са основни, защото задоволяват основни, първични, биологични човешки потребности, от сън, почивка и хранене. Характерно и за Р и за Х е, че първичните потребности ( храна, напитки, сън) се задоволяват в рамките на вторичната потребност от туризъм. Особеност е още, че потребността от сън физиологично е ограничена в рамките на денонощието (една нощувка). Това лимитира капацитета (обема) на хотелиерството в сравнение с ресторантьорството (неограничена биологична потребност) и респективно броят на заведенията за хранене е по-голям от този на тези за пребиваване. Във високо категорийните хотели местата за хранене са 2-3 повече от леглата. Хотелиерството е пряко свързано с туристическите ресурси, то е винаги териториално определено, наблюдава се двустранна връзка с туристическите ресурси. Туристическите ресурси определят разположението, капацитета, периодът на експлоатация,категорията, етажността на хотела, а Хотелиерството позволява валоризацията на ресурсите и дефинира степента им на усвоеност. Пряката връзка на Х с тур. ресурси формира водещата му роля по отношение на другите дейности в системата- ресторантьорство, търговия, допълнителни услуги. От тук следва, че Ресторантьорството е пряко свързано с Х.- категория, капацитет, експлоатационен период. Рест. не е пряко свързано с ресурсите, установява се там, където има търсене. Също така Ресторантьорството е по- слабо регулирана дейност, поради липсата на връзка с туристическите услуги. При него голяма роля играе конкуренцията, пазарът.

Х и Р са стопански дейности, за които са валидни всички принципи на икономическата активност. Х спада към производствата с денонощен цикъл, т.е. то е 24 часова готовност за предоставяне на хотелиерски услуги. Този цикъл е свързан с финансови проблеми, нощен труд, безопасност на труда и т.н. Ресторантьорството не е с 24 часов цикъл на дейност като Х., въпреки че има заведенията за хранене със 24-часов режим на работа, макар и малко.

Друга особеност на ХиР е, че първото е дейност с фиксиран капацитет, докато Р е по-еластично по отношение на капацитета и възвръщаемостта на дълготрайните активи.

Х е силно фондоемка дейност- необходими са голям обем първоначални инвестиции за закупуване на земя, проектиране, строителство, оборудване и обзавеждане. Р не е толкова фондоемка дейност като Х.

Х има дълъг срок на възвръщаемост на началните инвестиции- от 10 до 15 години, докато този срок в Р ( в зависимост от вида на ЗХР) е по-кратък от 3 до 5, 7 години.

Хотелиерството е икономическа дейност с висок обем на постоянните разходи. И Х и Р са трудоемки, с голям обем на трудови разходи. В Р възможността за автоматизация е по-голяма, отколкото в Х. Х и Р са силно зависими от пазарните промени и трудно могат да реагират на тях. Превантивни мерки могат да се вземат като се правят засилени предварителни пазарни проучвания и многовариантност на предлагането.

Хот услуги притежават всички белези на туристическите услуги. Характерно за тях е съвпадането на времето за производство с времето за потребление. При Хотелиерството има абсолютен превес на нематериалните услуги, но в рамките на реална, осезаема материална среда за предоставянето им. Времето и мястото на


Други реферати:
Италия след 2 световна война
Горене и горива
Катедралата Св. София в Охрид, Македония
Газова хроматография
За химичния елемент уран


Изтегли рефератаЗа химичния елемент уран - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия