Особености на отчитането на търговските дейности

Особености на отчитането на търговските дейности

Отчитане на разходите за търговска дейностПредмет на дейността на търговията е покупко-продажбата на стоки. Като дейности търговските дейности също се различават – търговия на едро и търговия на дребно. Друг вид търговска дейност е експлоатация на заведения за хранене, увеселителни заведения и т.н. В повечето случаи тези дейности са смесени. Разходите за търговската дейност са свързани основно с доставката и продажбата на стоки. Разходите по доставката на стоките включват – разходи за превоз, за товарене и разтоварване, разходи за мита, разходи за сортировка и опаковка. От гледна точка на нашето национално счетоводно законодателство всички разходи следва да бъдат включени в цената на придобиване. В много случаи предприятията, които търгуват с голямо разнообразие от стоки е почти невъзможно разходите по доставката да се включат в цената по придобиване на стоката. В този случай всички разходи по доставката се отчитат в състава на разходите за дейността. Формирането на действителния финансов резултат при периодичното счетоводно приключване една част от разходите по доставката съответстващи на наличните стоки се изключват от резултата защото стоките не са реализирани.

Към разходите за продажбите на стоките се отнасят разходите за съхранение, разходите за транспорт, разходи свързани с фири, разходи за брак, разходи за издръжка на складове, магазини и т.н. Отделно са и разходите за управление. Счетоводното отчитане на разходите за търговската дейност се осъществява по 2 начина – чрез използването на сметка 611 или без използването на сметка 611. Малките предприятия, които имат например само един магазин често не използват сметка 611. Разходите се отразяват направо по дебита на сметка 702. По-големите предприятия обаче, които обикновено осъществяват по няколко търговски дейности използват сметка 611. В рамките на тези сметки по дейности се откриват аналитични сметки за обектите – например търговия на едро по складове, търговия на дребно по магазини.Документиране на доставката ............... отчитането на стоките

Документирането на доставката на стоките в търговията се извършва с фактура на доставчика и стокова разписка за приемане на стоките. В тази дейност могат да се използват и другите документи за материалните запаси.

При търговските дейности на едро стоките се оценяват по цена на придобиване. За стоките, които имат индивидуален характер изписването е по конкретно определена цена. В търговията на дребно документите са същите. В много случаи стоките се получават със складова разписка, няма фактура (тя се издава след приемането на стоките). Друг документ за отчитане на стоките в търговията на дребно е отчетът за дневните продажби. Има разлика с дневния отчет, който е от касовия апарат. Описват


Други реферати:
Развитие на детето
Социални нагласи
Съзнание
Функции на конфликта
Цветни деца


Изтегли рефератаЦветни деца - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия