Особености при овладяването на българския език от ученици билингви


ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОВЛАДЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ОТ УЧЕНИЦИ БИЛИНГВИ С РОМСКИ И ТУРСКИ ЕЗИКБилингвизмът-това е двуезичие т. е. съществуването у човек или у цял народ на два езика, обикновено първи-роден и втори-придобит. Ако знанието на двата езика е свойствено за отделни членове на социума, то това е индивидуален билингвизъм, ако е голям контингентът на говорещите, става дума за масов билингвизъм.

Проблемите, пред които са изправени децата от различни етнически групи, преди всичко турската и ромската, са големи. Общуването с тях, е трудно, има издигната бариера която пречи за нормалния ход на учебната работа. В училище идват деца, от които повечето не знаят български език, други говорят смесено като запаса на речника им от думи е много беден. В България все още няма създадени условия и нагласи за овладяването на българския език от децата на малцинствените групи, които населяват компактно цели села или махали. Постъпват в училище в условието на двуезичие. Това е голяма пречка за учениците и учителите в съвместната им в училище работа. Образованието на децата от ромски произход е много трудна мисия и е истинско предизвикателство за всеки педагог Обикновено тези деца са от социално слаби семейства, лишени от родителски грижи и подкрепа. Почти всички са от многодетни семейства . Най сериозният проблем при тези деца е липса на желание да говорят на български език. Съпътващ е и проблема за нередовната посещаемост на учениците в училище. С цената на много усилия се успява да се доведат и задържат децата в училище, понякога това е неимоверно трудно.

Устойчивите грешки, които допускат децата билингви в своята реч през различните степени на обучение, се намират в пряка зависимост с особеностите на майчиния им език. Това е в резултат на фонологичността на речевия слух при възприемането на “неродна” реч. Звуковете на чуждия език получават у детето неправилна фонологична интерпретация, тъй като се пропускат през “фонологичното сито” на майчиния им език. Интерференцията е такова психическо явление, при което вече добре оформените стари навици пречат при процеса на изграждане нови такива. Това явление се определя от законите на затормозяването и ирадиацията на нервните процеси. Под езикова интерференция се разбира проникване на фонетични, граматични и лексикални елементи на родния език в изучавания.


Други реферати:
Можем ли да обичаме някого и същевременно да го осмиваме
Хляб-Свещена дума за един народ
Хвърли пари назад, за да ги намериш напред
Учениците на Кирил и Методий и пристигането им в България
Демокрацията в образованието


Изтегли рефератаДемокрацията в образованието - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия