Отчитане на амортизацията на ДМА

Отчитане па амортизацията на ДМА. Отчитане поддържането и ремонта па ДМА.


  1. Характеристика:

Участвайки в стопанската дейност дълготрайните материални активи постепенно се изхабяват, както физически така и морално. Физическото изхабяване зависи от условията на работа, от техническите качества на актива, от начина на поддържане и ремонт и други. Моралното изхабяване се определя от постиженията на научнотехническия прогрес, а също така и от търсенето и предлагането на пазара. И моралното и техническото износване засягат потребителните свойства на ДМА. Наред с това, в процеса на използването, постепенно намалява и тяхната стойност. Този процес е свързан с пренасяне на стойността им в стойността на произведения продукт.

Амортизируем актив е всеки дълготраен материален или нематериален актив, който ще се използва за повече от един отчетен период, има ограничен срок на годност, използва се за целите на производството, доставка на стоки и услуги, отдаване под наем или за административни цели. Амортизация не се начислява на земи, терени, води и водоеми, ефир, гори, ливади, пасища; активи с обществена значимост ( паметници на културата, произведения на изкуството и др.) ; музейни експонати; неупотребявани активи в дейността на предприятието (новопридобити и консервирани); активи в процес на придобиване; активи в процес на ликвидация; напълно амортизирани активи.


  1. Понятия:

1. Амортизация — пренесената стойност на ДМА върху произведената продукция, призната като разход за съответния отчетен период

2. Амортизационен план — съставя се в началото на отчетния триод и има следните реквизити: дата на придобиване, дата па въвеждане в експлоатация, срок на използване, отчетна стойност, остатъчна стойност, амортизируема сума, метод на амортизацията, амортизационна норма, годишна амортизационна квота, резерв от последваща преоценка, дата на изписване на ДМА, годишна промяна на метода на амортизация. Изготвя се съгласно счетоводен стандартномер 4 – Отчитане на амортизациите. От 2003 година предприятията изготвят и данъчен амортизационен план.


Други реферати:
Статистика-задачи и решения
Статистиката като наука и практика
Статистически изследвания (СИ)
Статистическо изследване на развитие
Ръководене на изпълнението


Изтегли рефератаРъководене на изпълнението - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия