Отчитане на ДНМА

ТЕМА- 6 - Отчитане на ДНМА

Изпитна тема: 6. Дълготрайни нематериални активи – придобиване, амортизация и намаление.

План-тезис: Характеристика на дълготрайните нематериални активи, видове, признаване и оценка. Счетоводен стандарт за правилата при отчитане на придобиването, амортизацията и намалението на дълготрайните нематериални активи – документи, счетоводни сметки, стопански операции и счетоводни записвания.


Приложна задача: счетоводен казус, който се решава с 20 прости счетоводни записвания и изисква откриване, завеждане и приключване на 2 счетоводни сметки върху отчитане на дълготрайните нематериални активи.


Описание на дидактическите материали: сметкоплан и калкулатор.
Критерии за оценяване

Максимален брой точки

60

  • Познава и характеризира същността, придобиването, амортизацията и

намалението на дълготрайните нематериални активи на

предприятието.

10

  • Познава документите и счетоводните сметки, които са основание и

метод за счетоводни записвания.

5

  • Използва вярно и точно счетоводните сметки за осчетоводяване на стопанските операции, свързани с отчитане на дълготрайните нематериални активи.

15

  • Приложна задача

- Прости счетоводни записвания 20 х 1 т.

- счетоводни сметки 2 х 5 т.

30

Общ брой точки

60


1. Тези активи нямат натурално веществена форма. Това са интелектуални продукти, които носят стопанска и финансова изгода на предприятието. Определят се като установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които нямат физическа субстанция, макар че могат да се съдържат в такава или носителят им да има физическа субстанция; са със съществено значение при употребата им; от използването им се очаква икономическа изгода.

В състава на ДНМА се включват- права за индустриална собственост; права върху интелектуална собственост; концесионни права, придобити по законодателен път; технологични права; нематериални активи в процес на развитие; други нематериални активи.

От гледна точка на създаването им ДНМА се разграничават на вътрешно създадени и външно създадени. Вътрешно създадените се отчитат по себестойност, равна на сумата на основните производствени разходи, извършени от момента, в който този актив за пръв път е постигнал критериите за признаване. Външно създадените при първоначалното придобиване се отчитат по цена на придобиване, включваща покупната цена и всички преки разходи по


Други реферати:
История на град Хаджидимово
Изследване на аграрното производство на Великобритания
Кралство Испания
Ландшафтна характеристика на Симитлийска котловина
Забележителности в България


Изтегли рефератаЗабележителности в България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия