Отчитане на дългосрочните заеми и на финансиранията

Отчитане на дългосрочните заеми и на финансиранията


11.1. Същност и счетоводно отчитане на заемите


Получените дългосрочни заеми са част от привлечените капитали, от пасивите. Те се използват за закупуване на дълготрайни активи. Заемите, който предприятията могат да получат биват краткосрочни, дългосрочни, облигационни и други. Облигационните заеми са свързани с издаване на облигации и този заем също може да бъде дългосрочен или краткосрочен. По принцип дълготрайни материални активи се закупуват с дългосрочни заеми / над 1 година /, поради по-бавната възвръщаемост и ликвидност на тези активи.

Като други заеми се отчитат главно закупуването на активи на лизинг.

Получените дългосрочни заеми се отчитат със следните сметки:

151 Получени дългосрочни заеми

152 Дългови инструменти

159 Други заеми и дългове

Сметка 151 Получени дългосрочни заеми могат да се водят и с 4-цифрен код като се обособяват заемите в лева и във валута , а също и редовните и просрочените заеми.

Получените дългосрочни заеми се записват по кредита на сметка 151 Получени дългосрочни заеми. Сумата на заемите може да се предостави по сметките за отчитане на собствени парични средства- по дебита на сметка 502 Разплащателна сметка. С предоставените заеми може да се извършват пряко плащания, като се дебитират сметки от групи 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 40 Доставчици и свързани с тях сметки и се кредитира сметка 151 Получени дългосрочни заеми.

Издължаването на получените заеми се записва по дебита на сметки 151 Получени дългосрочни заеми и обикновено се кредитират сметки от гр. 50 Парични средства или 41 Клиенти и свързани с тях сметки. Възможно е заемите да се трансформират в увеличение на собствения капитал. В тези случаи се дебитира сметка 151 Получени дългосрочни заеми и се кредитира сметка 100 Основен капитал, изискващ регистрация или сметка 101 Основен капитал неизискващ регистрация. Начислените лихви не се записват по сметка 151 Получени дългосрочни заеми, а се начисляват по дебита на сметка 620 Разходи за лихви.

Сметка 152 Дългови инструменти се използва за отчитане на получените заеми от продажба на собствени облигации. Тя също може да се води с 4-цифров код, като с четвъртата цифра се характеризират на дългосрочни и краткосрочни и на тиражирани и нетиражирани облигации. При продадени собствени облигации /получаване на облигационен заем / се дебитират сметки от група 50 Парични средства и се кредитира сметка 152 Дългови инструменти. При изплащане на лихвите по облигационния заем се дебитират сметки 620 Разходи за лихви и се кредитират сметки от група 50 Парични средства. Изплащането на номиналната стойност на облигациите ( дълговите инструменти ) ще се запише по дебита на сметка 152 Дългови инструменти и по кредита на сметки от група 50 Парични средства.

Чрез сметка 159 Други заеми и дългове се отчитат възникналите задължения по лизингови договори / финансов лизинг /. С получените на лизинг дълготрайни материални активи се дебитират сметки от гр. 20 Дълготрайни материални активи, по дебита на сметка 652 Финансови разходи за бъдещи периоди ( за разликата между покупната цена и договореното плащане по лизинга) и се кредитира с-ка 159 Други заеми и дългове. Издължаваните суми по заема се записват по дебита на с-ка 159 Други


Други реферати:
Електронен билет и нискобюджетни авиокомпании
Кооперативен туризъм
География на туризма
Класификация в хотелиерството
Ваканционни селища


Изтегли рефератаВаканционни селища - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия