Отчитане на финансовите средства

9


ТЕМА № 11

ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА.


І.ОБЩА Х – КА.

Финансовите средства са вид КНА,които са част от фи-нансовите ресурси на предприятието.Отличават се с го-лямата си ликвидност.Лесно се трансформират в друг вид счетоводни обекти.Към финансовите средства се пречисляват :

* парични средства в лева.

* парични средства във валута.

* краткосрочни инвестиции – собствени и чужди ак-ции и облигации (включително и държавни) с характер на КА, държани за търгуване или заложени като обез-печение, както и благородни метали и скъпоценни ка-мъни.Оносително самостоятелно значение имат пред-ставените краткосрочни заеми т.е. краткосрочни взе-мания със срок на изискуемост до 12 месеца.Според НСС 7 Отчети за паричните потоци, паричните сред-ства се определят като КА в парични наличности или в парични еквиваленти.Паричните наличности са касо-вите наличности и банковите депозити в левове и във валута по РС и депозитни сметки и други парични средства в националната и чуждестранна валута, които в края на работният ден се намират в касата на пред-приятието се наричат касова наличност.Паричните ек-виваленти пък са краткосрочни и бързоликвидни акти-ви ,които се превръщат лесно в парични наличности. Такъв характер имат чековете, срочните депозити , полиците и други.Паричните средства във валута се изразяват в левова равностойност на основата на ва-


Други реферати:
Основи на управлението
Основи на управлението-първа част
Пищов по управленски умения
Пищов по управленско консултиране
Пищови за мениджмънт проекти


Изтегли рефератаПищови за мениджмънт проекти - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия