Отчитане на материалните запаси


I.Обща характеристика на стоково-материалните запаси


Стоково-материалните запаси са активи:

 • държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност;

 • намиращи се в процес на производството за такава продажба;

или

 • под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Стоково-материалните запаси са краткотрайни активи под формата на:

 • материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влагане в производствения процес с цел произвеждане на продукция или услуги. Те могат да са обект и на преки продажби, когато това се прецени от предприятието;

 • продукция, създадена в резултат на производствен процес в предприятието и предназначена за продажба;

 • стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба;

 • незавършеното производство, представляващо съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция;

 • разходите за услугите, за които предприятието все още не е признало свързаните с тях приходи;

 • инвестиция в материален запас – материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване;

 • млади животни;

 • животни за угояване;

 • птици;

 • пчелни семейства;

 • животни за експериментални цели;

 • други дребни продуктивни животни;

 • други, предвидени в действащите счетоводни стандарти;

Счетоводните сметки за стоково-материалните запаси са предназначени за отчитане на стопанските операции по придобиване, изразходване, бракуване, обезценяване, както и на възникналите рекламации спрямо доставчиците на тези запаси.

За придобитите по реда на правителствени дарения стоково-материални запаси се приема, че те са придобити по реда на финансиранията на предприятието, а безвъзмездно предадените материални запаси се отчитат като разходи на предприятието. При получени дарения (чийто регламент е Закона за задълженията и договорите) те се отчитат като Други приходи от дейността на предприятието.

За стоково-материалните запаси се организира аналитично отчитане по групи, видове, класове, по местонахождение, по материално отговорни лица (МОЛ) и по други признаци, избрани от предприятието.

Оценката на стоково-материалните запаси се осъществява при придобиването им, по историческата им цена: цена на придобиване, себестойност или справедлива цена. Съгласно Националните счетоводни стандарти: “Стоково-материалните запаси се оценяват по по-ниската от доставната и нетната реализуема стойност, като разликата се отчита като други текущи разходи за дейноста.”

Доставната стойност на стоково-материалните запаси е синоним на тяхната цена на придобиване. Тази стойност представлява сумата на всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до сегашното местонахождение и състояние.

Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с необходимите разходи за завършване на производствения цикъл и разходите, необходими за осъществяване на продажбата.


Други реферати:
Човек е мярка за всички неща
Единственото сигурно е, че няма нищо сигурно
В днешно време хората знаят цената на всичко, но не знаят стойността на нищо
Какво кара хората да се обединяват
Ако науката даде пълно обяснение на света, ще включва ли то и обяснение за смисъла и целта на човешкия живот


Изтегли рефератаАко науката даде пълно обяснение на света, ще включва ли то и обяснение за смисъла и целта на човешкия живот - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия