Отчитане на плащанията чрез посредничеството на търговските банки

III.ОТЧИТАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

1.Същност на разплащателните операции в националната платежна система:

а)същност на разплащателните операции – безналичните плащания се основават на движението на парични средства между сметките, като при това плащането се осъществява след получаването на стоката.

В съвременна България системата на безналичните плащания активизира участието на банките в разплащателния процес и води до значително намаляване на паричната маса в обръщение, в резултат на което се редуцират разходите по паричното обръщение, свързани с емитирането, съхранението и регулирането на паричната маса.

б)национална платежна система – извършването на безналичните плащания се осъществява чрез платежни системи, по определени форми, за които са установени редица правила, процедури и техники. Националната платежна система включва формите на безналични плащания в национална валута и два основни типа платежни системи в Република България:

-система за брутен сетълмент в реално време (RINGS) – платежна система, която извършва прехвърлянето на парични суми между сетълмент сметките на участниците в нея окончателно, индивидуално – транзакция по транзакция и в реално време.

Сетълментът може да се определи като безналично прехвърляне на средства от сметката на банката, идентифицирана като платец, по сметката на банката, идентифицирана като бенефициент. В банковата практика са разпространени два основи вида сетълмент:

брутен сетълмент – при него всяко плащане се отчита самостоятелно в централната банка чрез задължаване на сметката на банката бенефициент и задължаване на сметката на банката платец;

нетен сетълмент – той се базира на осъществяване на плащанията между банките на клирингова основа чрез взаимно прихващане на насрещни вземания и задължения.

-спомагателни системи – платежни системи, които обработват плащания, като сетълментът на произтичащите от тях парични задължения се извършва в системата за брутен сетълмент в реално време. Като спомагателни платежни системи могат да се класифицират:

системата за обслужване на клиентски преводи, предназначени за изпълнение в определен момент БИСЕРА (Банкова интегрирана система за електронни разплащания) – в тази система са включени търговските банки и централната банка. Търговските банки участват в БИСЕРА на определени йерархични нива (централен клон, регионални клонове, районни клонове, офиси, работни места). Всяка банка участва с банков идентификационен код.

Сетълментът на междубанковите преводи, подадени в БИСЕРА, се извършва чрез системата за брутен сетълмент в реално време и при това само в рамките на работните дни за системата. Графикът за сетълмент на междубанковите преводи, подадени в БИСЕРА, се определя от БНБ в съответствие с графика на системния ден на системата за брутен сетълмент в реално време. Преводите по приети от БИСЕРА нареждания и заявки за сетълмент се считат за изпълнени след тяхното изпълнение в системата за брутен сетълмент в реално време.

системата за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната БОРИКА

други системи, чийто системни оператори са лицензирани по реда на Наредба № 3 за паричните преводи и платежните системи и извършват разрешена с лицензията дейност.


2.Форми на безналични плащания

В зависимост от вида на валутата, в която се осъществява разплащателната операция, и местонахождението на участниците в нея безналичните плащания могат да се разделят на два основни вида:

-местни преводи;

-презгранични преводи.

Съгласно член 15 алинея 1 на Наредба № 3 на БНБ за паричните преводи и платежните системи формите на безналичен превод са:

-кредитен превод – извършва се по нареждане на наредител – платец, въз основа на което обслужващата банка задължава сметката му и прехвърля средствата в посочения в нареждането размер в банката и по сметката на получателя – бенефициента;

-директен дебит – извършва се при наличието на договор между платеца и бенефициента, въз основа на който платецът по сделката депозира в обслужващата го банка предварително съгласие за


Други реферати:
Европа-през първата половина на 19 век
За народните будители
Защо ни е нужно известно познание по Българска История
Исторически поглед към Родопите
Минало и бъдеще-има ли смисъл историческото познание


Изтегли рефератаМинало и бъдеще-има ли смисъл историческото познание - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия