Отчитане на разчетите с бюджета и с ведомства

Отчитане на разчетите с бюджета и с ведомства


Данъчните / фискалните/ и изобщо финансовите взаимоотношения на предприятията с бюджета в най-голяма степен са нормативно регламентирани от държавата.

Основание за възникване на разчетни взаимоотношения с бюджета / на държавата и общините/ са:

1. Закон за коорпоративното подоходно облагане, обнародван, Държавен вестник, бр 115 от 1997 г. в сила от 01.01.1998 г., последна актуализация ДВ бр. бр.105 от 29 декември 2005 г Обект на облагане по този закон са:

а/ печалбата

С член 23 от ЗКПО е определен редът, по който се формира облагаемата печалба - чрез регулиране / увеличаване или намаляване/ финансовия резултат / счетоводната печалба /. Тези увеличения или намаления в закона се определят като постоянни или временни разлики.

Определени в закона разходи и приходи не се признават изцяло като допустими от данъчна гледна точка и съответно те се елеминират при определяне на облагаемата печалба за текущия период. Те се наричат постоянни разлики.

Временните разлики са тези, които не се признават от данъчна гледна точка като разходи или приходи за текущия период. Те обаче могат да бъдат признати от данъчна гледна точка през следващия период при условия определени в Закона. В тези случаи се получава обратно действие на тези разлики при формиране на облагаемата печалба през следващата година. Поради това те се наричат и временни разлики.

Размерът на данъка върху печалбата е за 2006 г.15 % (чл.44 ),

Според Закона за корпоративното подоходно облагане данъкът върху печалбата не се установява текущо въз основа на данни от отчетната година, а авансово. Месечните авансови вноски се определят на основата на една дванадесета част от годишната облагаема печалба, декларирана за предходната година, коригирана с коефициент, отразяващ промените в икономическите условия за текущата година. За периода 1 януари 31 март на основата на облагаемата печалба за годината преди предходната година, а за периода 1 април - 31 декеммври от облагаемата печалба на предходната година. Месечните авансови вноски се правят до 15 число на същия месец.

Данъчно задължените лица, приключили с облагаема печалба - отрицателна величина през предходната година, правят авансови тримесечни вноски на базата на обагаемата си печалба за съответния период на текущата година с натрупване в размер на 15 % .

В края на годината авансово внесеният данък се изравнява с начисления за отчетната година и се извършват съответни разплащания или възстановяване.

б/ Приходи - облагане на приходите се предвижда в Закона за предприятията от застраховането.

в/ Разходи

Данъкът върху разходите за тържества, представителни и развлекателни цели, даренията и спонсорството, отчетени като разходи, е в размер на 10 на сто /чл.48, ал.1, ЗКПО /. Данъкът върху социалните разходи е 25 на сто, а когато са в натура – 12 на сто. Данъкът върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили и разходите за вноски за допълнително доброволно пенсионно, социално,здравно осигуряване и/или застраховане, отчетени от предприятието и превишаващи 40 лева месечно за всяко осигурено лице, е в размер на 10 на сто / член 44, ЗКПО/.


Други реферати:
Виновният човек и тревожният човек
Вниманието
Водене на преговори в условия на сътрудничество
Въведение в психологията
Въведение в психологията на управлението


Изтегли рефератаВъведение в психологията на управлението - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия