Отчитане на разходите в счетоводствотоОтчитане на разходитеОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ


При групирането на разходите по икономически елементи се изхожда от техния вид и икономическо съдържание, независимо от мястото и времето на извършването им. В съответствие с тази групировка е изградено синтетичното отчитане на разходите по икономически елементи, като за всяка от посочените групи е определена сметка от група 60.

600 Разходи за материали

601 Разходи за външни услуги

602 Разходи за амортизация

603 Разходи за заплати

604 Разходи за осигуровки

605 Разходи за данъци, такси и др. подобни плащания

606 Разходи за провизии

607 Разходи от последващи оценки

609 Други разходи

Сметките са активни, небалансови, чисто операционни, дебитират се с направените разходи по икономически елементи, срещу кредитиране на различни сметки в зависимост от начина и вида на разходите, а се кредитират по функционалното им предназначение срещу дебитирането на сметки от група 61. В края на отчетния период сметките остават без салдо.

Аналитичното отчитане на сметките се организира съгласно конкретните информационни потребности на управлението на предприятието.


ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МАТЕРИАЛИ


За отчитане на разходите за материали е предназначена сметка 600, чрез тази сметка се отразява стойността на : отпуснатите за нуждите на осъществяваната дейност, основни и спомагателни материали и готови изделия за комплектоване,: изразходваните горива и енергия , използваните резервни части за ремонт, използваните резервни части за ремонт на машини, съоръжения, оборудване и други дълготрайни материални активи: използваните канцеларски материали, материали за поддържане, семена, посадъчен материал, фуражи, торове, препарати, медикаменти, амбалаж и др.

При разглеждане на въпросите свързани с отчитането на материалите се изясни, че разходите за тях се отразяват в края на отчетния период, след съответно групиране и систематизиране на данните. Зависимост от прилаганата форма на счетоводство се изготвят различни документи за счетоводното оформяне – ведомости, таблици и др. Разходите за материалите се отразяват чрез следните счетоводни статии:

Дебит сметка 600 Разходи за материали


Други реферати:
Курсова работа по софтуерни технологии
Маршрутизиращ протокол EIGRP
Махалото като симулатор на люлката
Математически основи за изчислителни алгоритми
Методи за предаване на цифрови данни


Изтегли рефератаМетоди за предаване на цифрови данни - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия