Отчитане намалението на материалните запаси

Отчитане намалението на материалните запаси


 1. Характеристика на обекта на отчитане

Материалните запаси се отнасят към краткотрайните активи на предприятието. Характеризират се с това, че наведнъж пренасят стойността си върху стойността на готовия продукт и еднократно участват в дейността. Предвид на това, на краткотрайните активи нв се начисляват амортизации. Към материалните запаси се отнасят:

 • Всички видове материали

 • Продукция

 • Стоки и неинвентарен амбалаж

 • Незавършено производство

 • Млади животни и животни за угояване


Съгласно Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти, материалните запаси се водят на отчет по следните видове цени:

 1. Цена на придобиване – по нея се отчитат придобитите материални запаси чрез покупка. Равна е на фактурната стойност и сумата на извършените товаро-разтоварни и други разходи по придобиването в рамките на 72 часа.

 2. Оценка по себестойност – по нея се отчитат материалните запаси придобити от собственото производство. Себестойността е равна на сумата на извършените разходи, пряко свързани с производството.

 3. Оценка по справедлива цена – по нея се водят на отчет безвъзмездно придобитите материални запаси и установените излишъци при инвентаризациа. Равна е на действащата в момента пазарна или продажна стойност.


Движението на материалните запаси се документира със следните първични счетоводни документи:

 • Фактура – служи за документиране на закупените материали и стоки, на продадените материали, продукция и стоки.

 • Складова разписка – служи за заприходяване на склад на материалите и продукцията.

 • Стокова разписка – служи за документиране на стоки предадени на склад.

 • Искане – служи за документиране на вложените материали в употреба.

 • Протокол за бракуване – изготвя се от комисия, назначена със заповед на ръководителя на предприятието, в случаите на бракуване и унищожаване на негодни за употреба материали.


Други реферати:
Управление на човешките ресурси-въведение
Инвестиции
Обкръжаващата среда на управлението на човешките ресурси
Пазарен механизъм. Закон за търсене и пазарна крива на търсенето
Планиране и прогнозиране на фирмени икономически системи


Изтегли рефератаПланиране и прогнозиране на фирмени икономически системи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия