Отчитане намалението на материалните запаси

Инвентаризационен опис – служиза установяване на резултатите(липси или излишъци) от проведена инвентаризация на материали. Много често той е комбиниран със сравнителна ведомост.


Съгласно Примерния национален сметкоплан движението на материалните запаси се отчита чрез сметките от група 30-та. Те са активни балансови материални сметки. През отчетния период се дебитират с увеличенията, а се кредитират с намаленията. В края на периода остават с крайно дебитно салдо, което се записва в раздел „Б”, група I на актива на баланса. Към тях се води задължително аналитично отчитане по отделни видове материални запаси по местонахождение и по МОЛ.

При продължителен процес на придобиване се прилага сметка 301 – Доставки. Тя е активна балансова калкулативна сметка. Дебитира се с фактурната стойност и всички извършени разходи по доставката, като по дебита й се калкулира цената на придобиване. Кредитира се след завършване на придобиването с набрания дебитен оборот, след което се приключва.


Всяко намаление на материалите се отразява по кредита на сметка 302 – Материали. Изборът на дебитираната сметка зависи от конкретния случай – при влагане на материали в производството се дебитира сметка 601, при безвъзмездно предаване сметка 609, при липси на материали за сметка на предприятието – 609, при липси за сметка на МОЛ със сумата на начета + начисления ДДС – с/ка 442, при продажба – с/ка 706, при предаване за съучастия – с/ки 221 и 222, при бракуване – с/ка 609, при върнати вноски на напуснали съдружници – 101, при обезценка на материали – 608


  1. Стопански операции във връзка с намалението на материалите

  1. При влагане на материали в употреба

  • 601/302 –

  1. Намаление поради продажби като ненужни

а) За отразяване на възникналия приход от продажби:

- Дт 501, 503-ако плащането е извършено в момента

411 – ако плащането не е извършено

Кт 706 – с продажната стойност

б) За отразяване на изписаните, продадени материали

- 706/302 – по отчетна стойност

в) За установяване на финансовия резултат от продажбите:

- 706/123 – ако е положителен

- 123/706 – ако е отрицателен


Други реферати:
Ефект на Доплер
Интерференция на Светлината
Електромагнитен спектър
Всичко около нас издава шум или звук
Електростатични филтри


Изтегли рефератаЕлектростатични филтри - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия