Отчитане намалението на материалните запаси

3. Други случаи за намаление на материали

- Дт 101 – при връщане на дялови вноски на съдружници

609 – при брак или нецелево безвъзмездно предаване

119 – при целево безвъзмездно предаване

693 – при липси без вина на МОЛ

442 – при липси по вина на МОЛ

303,304 – при трансформиране на материалите в продукция и стоки

Гр. 20 – при трансформиране на материали в ДМА

Кт 302


ІІІ. Стопански операции във връзка с отчитане на стоките

Те са аналогични на стопанските операции във връзка с отчитане на материалите. Съществуват различия при отчитане на продажбите на стоки, като намалението на стоките, поради продажби се осчетоводява по следния начин:

  • Дт 702/ Кт 304 – по отчетна стойност


IV.Обща характеристика на продукцията

Продукцията е обект на отчитане в предприятията с производствена дейност. Преставлява крайният продукт от дейността й, преминал през всички фази на производсвения процес и отговарящ на изискванията на БДС. Съгласно Примерния национален сметкоплан се отчита чрез сметка 303 – Продукция. Тя е активна балансова материална сметка. През отчетния период се дебитира с получената заприходена на склад продукция, а се кредитира с намаленията, поради продажби, брак, липси, дарения и др. В края на периода остава с крайно дебитно салдо, което се записва в раздел Б, група І на актива на баланса. То показва размера на наличната готова продукция. Към сметка 303 се води задължително аналитично отчитане по отделни видове изделия, местонахождение, МОЛ.


V. Стопански операции във връзка с отчитане на намалението на готовата продукция

За отразяване намалението на продукцията:

  • Дт 701 – с отчетната стойност на продадената продукция

609 – при брак или нецелево безвъзмездно предаване

119 – при целево безвъзмездно предаване

693 – при липси без вина на МОЛ

442 – при липси по вина на МОЛ

302,304 – при трансформиране в материали или стоки

Гр.20 – при трансформиране в ДМА

Кт 303 – по отчетна стойност.


Други реферати:
Опълченците на Шипка
От робството към свободата-Христо Ботев
Важни понятия в Историята
По жицата
Пиянство на един народ


Изтегли рефератаПиянство на един народ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия