Пазар на труда–характеристики и специфика на стоката

Пазар на труда – характеристики и специфика на стоката

Пазарът на труда е специфичен пазар в общото икономическо простроство, при който учавстват, както лицата, търсещи платена заетост, така и работодатели, държавни органи и обществени институции. Трудовият пазар може да се разгледа като съвкупност от правни норми, принципи, правила, изисквания, процедури, институции и организации, осигуряващи намирането на предпочитаната работна сила и на желаната платена заетост. На пазара на труда оперират собствениците на капитал и собствениците на работна сила, а обект на покупко – продажба е стоката работна сила.

По – съществените черти на трудовите правоотношения са: работната сила е специфичен вид капитал, въз основа на който човек може да реализира печалба и доходи; човешкия капитал в лицето на работната сила е непродаваем, свещено човешко право и представлява неотделима собственост за неговия притежател; на трудовия пазар сделката между работодател и собственика на работната сила представлява правно издържан наемен договор между два субекта – лично независими на изпълнителя и граждански свободни на възложителя, ръководещ и ползващ под наем работната сила на изпълнителите за определен период от време.

Търсенето на трудовия пазар също се отличава с определена специфика. Тук купувачът в качеството му на работодател не гледа на човешкия капитал като на средство за еднократна употреба, а като фактор на дълготрайно ползване. За купувача представлява интерес не само моментното състояние на наетата работна сила, но и бъдещото й състояние.

Различията между пазара на труда и другите пазари се формира и по отношение адекватността на първоначалната инфо, засягаща преотстъпването на наетата работна сила. В редица случаи трудовия пазар е неизбежно свързан и органически изпитва влиянието на политическата система, защото на този пазар се формират заетостта и безработицата, доходите и бедността, трудовата дискриминация, имущественото и соц неравенство и др. За разлика от останалите пазари, където цените на стоките се формират изключително от отношенията, непосредствено породени между купувач и продавач, на трудовия пазар намира приложение и процесът на трипартидното регулиране на цената на труда, което е специфична черта само за този пазар. За разлика от останалите пазари на него се откроява и известна неравнопоставеност между купувачите и продавачите на труд. Това е така зариди факта, че търсещите работа са повече от предлаганите работни места. По принцип работниците и служителите с ниска квалификация могат лесно да бъдат заменени, което прави тяхната работна сила силно еластична (заменяема) на пазара, докато тези имащи висока квалификация, редки професии, изразени физически и интелектуални способности, имат възможност самостоятелно да определят търсенето от страна на работодателите.

Характерна друга особеност е продължителността на сделката, намираща израз в продължителността на трудовите отношения. Обикновено работниците и служителите се наемат не за определени месеци, а за дълги години, които в много случаи съвпадат с целия трудов живот на човека. Като специфика на пазара на труда може да се отбележи и възможната практика за намаляване на цената на труда, с цел изчистването на този пазар от известни излишъци, нещо което се наблюдава широко и на други пазари.

Формирането на трудовия пазар предполага наличието на следните елементи: физически лица, които заменят част от свободното си работно време за платена заетост; физически или юридически лица, които търсят работници или служители с определена подготовка и квалификация; конкретна институционална структура; определена инфраструктура – органи, институции и организации на национално, регионално или местно равнище.

Пазарът на труда може да се разглежда като национален, регионален, професионален, отраслов и международен. Нац пазар е система от взаимно свързани отраслови, професионални и регионални трудови пазари. Международния е резултат на нац производство, от интеграционните процеси на отделните страни, от либерализирането в движението на пари, стоки, хора и капитали.

Основна икономическа характеристика на пазара на труда е съотношението между търсенето и предлагането на работна сила. Търсенето на работна сила е заявената готовност на работодателите да наемат определен брой работници и служители с определена квалификация. Предлагането на работна сила е заявената готовност на нейния носител да се наеме при приемливи за него условия на труд и заплащане. Търсенето и предлагането на работната сила са два независими процеса, намират се под влияние на различни фактори и имат различна логика на развитие. В зависимост от съотношението, в което се намират, трудовият пазар може да бъде балансиран или дефицитен. Балансираният предполага състояние на относително равновесие между търсене и предлагане на работна сила. Едното от състоянията на този пазар е съвършения трудов пазар, който има мимолетно проявление, но при отчитането на определени предпоставки неговите характеристики могат да бъдат използвани като отправни точки във всеки икономически анализ. В условията на съвършен пазар на труда, в процеса на търсене на труд, зависимостта между заплатите и броя на заетата работна сила е обратнопропорционална. За съвършения пазар на труда в процеса на предлагане на труд е характерна правопропорционална връзка и зависимост между заплатите и лицата, предлагащи трудови услуги – колкото е по – висока заплатата, толкова при равни други условия ще нараства броя на хората, предлагащи труда си и обратно.

Дефицитния трудов пазар е значително по – трайно негово състояние, при което пазарът е свързан с определено състояние на икономиката, характеризиращо се с по – високо търсене на работна сила от нейното предлагане или обратното. В първия случай трудовият пазар е дефицитен на работната сила, а във вторият е дефицитен на работните места. Състянието на трудовия пазар е пряко или косвено следствие от състоянието на останалите пазари, и преди всичко от състоянието и развитието на стоковия пазар. Паричния пазар също оказва своето влияние. Липсата на пари в страна ограничава обема на производството, което при равни други условия води до закриване на работни места и до увеличаване на хората, търсещи


Други реферати:
Търговско право
Частно и публично право
Трудов договор
Служебен когнитивен процес
Правото като съзнание


Изтегли рефератаПравото като съзнание - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия