Педагогически изисквания към урокаПедагогически изиквания към урока

Урокът като организационна форма на обучение, която осигорява активна и планомерна, учебно – познавателна дейност на група ученици с определна възраст, състав и равнище на подготовката (клас), насочена към решаване на поставените учебно – възпитателни задачи, заема трайно място в училището, като основна организационна форма на обучение (сред многообразните организационни форми на обучение в общообразовател-ното училище, урокът продължава да запазва своето водещо значение).

Добрият урок не е лесна работа дори и за опитния учител. Изкуството на провеждане на уроци зависи до голяма степен с това, доколко учителят разбира и изпълнява социалните и педагогическите изисквания, на които трябва да отговаря урокът. Тези изисквания се определят от задачите на училището, от закономерностите и принципите на обучението.

Общите изисквания към урока могат да се подразделят условно на три групи; дидактически, възпитателни и организационни. Към дидактическите или образователните изисквания се отнасят :

  1. Ясно определяне на образователните задачи на урока като цяло и на неговите съставни елементи, както и на мястото на конкретния урок в общата система от уроци.

  2. Определяне на оптималното съдържание на урока в зависимост от изискванията на учебната програма по предмета, целите на урока и равнището на подготовка на учениците, прогнозиране на степента на усвояване на научните знания от учениците, избработване на умения и навици както в урока като цяло, така и на отделните негови етапи.

  3. Избор на най – рационалните методи, похвати и средства за обучение, стимулиране и контрол и оптималното им въздействие на всеки етап от урока, които осигурява познавателна активност, съчетаване на различни форми на колеткивна работа със самостоятелна работа на учениците.

  4. Осъществяване принципите и условията за успешно обучение, по – специално на межудпредметните връзки.


Други реферати:
Национални стратегии за закрила на лишените от свобода
Обекти на гражданскоправните отношения
В. Зауер отбелязва, че в живота на човека могат да се отделят главно три периода
Криминалистика
Пищови по криминалистическа тактика


Изтегли рефератаПищови по криминалистическа тактика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия