Пейо Яворов-Нирвана

ПЕЙО ЯВОРОВ - „НИРВАНА”

Темата за бездънието на жадната за себепознание душа на човека присъства и в стихотворението „Нирвана” на Яво­ров. То е включено в цикъла „Прозрения” на представителната му поетична кни­га „Подир сенките на облаците”, изляз­ла през 1910 г. в книгоиздателството на Александър Паскалев.

Подир „сянката” на пълно, единно зна­ние за човека и неговия духовен свят тръгва поетичната мисъл на Яворов.

Хармонията между човек и действи­телност, между духовния порив на АЗ-а и интелектуалната, студена безмълвност на личността е абсолютното, крайно из­равняване на силите, движещи процеса на човешкото знание.

Мисълта, диреща знание, има две раз­нопосочни проекции на движение. Пър­вата е свързана със себетърсенето. Втората - със себепознанието. При първа­та условна проекция в движението на ми­сълта поетичното действие в Яворова­та творба напуска реалностите на външ­ния обективен свят и навлиза в необят­ните пространства на вътрешния духо­вен свят на човека. Така той търси стой­ностите на своята духовност. Именно В непознатите предели на духа Яворов търси крайното, истинско, цялостно знание за душата, за себе си. Осъзнава предопределения частичен обем на себезнанието и границите на малката тясна духовна територия, отвоювана от безкрая на Всевечната духовност, наречена АЗ-ово човешко себепознание. Но АЗ-ът и неговото знание за себе си е само част от всевечното, трансцендентно знание за цялостната и абсолютно познала се­бе си човешка личност.

Обратният път - от дверите на АЗ-овото себепознание до абсолютното знание на личността - е пътят към Нирвана, пътят към абсолютната хармония между себетърсене и себепознание. Но това е и втората - условна - проекция от движението на Яворовото поетично действие, свързано с процеса на себепоз­нанието. Но тъй като абсолютът на хармонията, като пълно единение и блаженство на душата, постигнала себе си, е невъзможен, то и обратният път на АЗ-а от бездънието на душата, неуспяла да опознае себе си, към реалностите на вън­шния обективен свят - също е невъзмо­жен. АЗ-ът остава откъснат, изолиран от външния свят в пространството на мъчителния, всевечен безкрай на знани­ето за личността, която, ако постигне себе си, ще открие Нирвана - блаженството на душата. Но ако остане в полето на ограниченото АЗ-ово знание за себе си, завинаги ще се изпълни със страдание и ще потъне в „предвечните”, „бездънни и безбрежни” води на непостигната хармо­ния между човек и действителност.

В стихотворението „Нирвана” Яворов символно е материализирал трагедията на душа и съзнание, потърсили пътя към Нирвана - като жажда на човешката интелектуалност по абсолютната хармо­ния на духа. Неслучайно творбата е пос­ветена на Боян Пенев - „Б. Пеневу” - из­вестния литературен историк и критик от началото на века, точен интелектуален еквивалент на непомерната жажда за знания, носеща само осъзнато стра­дание за духа. Зараждането на духовен живот е иден­тично със зараждането на биологическия живот на човека сред „вечните води” на духовния безкрай и на материята. Преди да се появи материалната, биологическа форма на живот, се заражда духовна­та траектория на личността, която ще напусне хармоничния покой на „Вечните” и „безбрежните води” на Нирвана с раждането на човека. Тоест, материалната биологическа връзка с външния обективен свят отнема Нирвана от душата на човека. Той се разделя с хармонията на духа, но дълбоко в подсъзнанието си но­си в отразен - вторичен - вид блаженството на душата. Нирвана е същността на човешкия духовен живот и АЗ-ът непрекъснато се стреми към нея, към тишината, покоя и уравновесената динамика между себетърсене и себепознание:


Други реферати:
Българска фондова борса и извършваните в нея операции.Кратка характеристика
Елементи на данъка. Начини за облагане с данъци
Капиталова структура и финансов ливъридж
Дългосрочно финансиране във фирмата и увеличаване на капитала на фирмата. Източници и начини за привличане на капитал
Капиталовата структура на фирмата


Изтегли рефератаКапиталовата структура на фирмата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия