Пищов-физика

Вар1


1.Обяснете с фигура и текст механизма на топлинно разширение на твърдите тела.

Веществата в кондензирано състояние се разширяват при повишаване на температурата, защото тогава нараства разстоянието между равновесните позиции, около които трептят техните градивни частици.

2.Какво разбирате по най-вероятна скорост на газовите молекули?

Скоростта vв , при която функцията на разпределението на молекулите по скорост има максимум се нарича най-вероятна.

3.Какво разбирате под термодинамичен процес?

Всяко изменение на поне един от термодинамичните параметри на системата; Процес на преход на системата в равновесие.

4.Изведете формулата за елементарната работа при термодинамичен процес с газ.

При газ затворен в цилиндър с бутало. Сечение на цилиндъра е S, обема V и налягането p. Газът се разширява, така че буталото се премества на безкрайно малко разстояние dl. При това малко разстояние можем да считаме че налягането е постоянно. Елементарната работа извършена от газа при това разширение е:

5.Начертайте схема и обяснете принципа на действие на хладилната машина.

Работи с обратен кръгов процес. Работното вещество е лесно изпаряваща се течност. За сметка на извършена от външни сили работа А от студения термостат с температура Т2 се отнема топлина Q2 , а на горещия се предава топлина Q1. От студения към горещия термостат се пренася топлина Q1-Q2 в резултата на извършената работа от външните сили.

6.Какъв е физичният смисъл на ентропията?

Ентропията е количествена мярка за неопределеността на термодинамичната система.

7.Какво разбирате под наситени пари?

Парите които са в равновесие с течната фаза(кондензирано състояние) в затворен обем се наричат наситени.

8.Какво разбирате под коефициент на повърхностно напрежение при течностите?

Силата σ, действаща на единица дължина от периферията на свободната повърхност се нарича коефициент на повърхностното напрежение. σ=dF/dl

9.Направете класификация на течните кристали по механизма на преход към мезафазата.

Термотропни течни кристали – при тях фазовия преход от кристално в течно състояние е предизвикан от промяна на температурата. Характеризират се с точна на топене и точна на избистряне, мезафазата съществува между двете точки. Лиотропни течни кристали – Мезафазата възниква при разтваряне на някой кристални вещества в специален разтворител.

10.Какво разбирате под еластична деформация?

Обратима деформация, при която след преустановяване на действието тялото възстановява размерите си.

11.Начертайте графика на изменението на температурата на кристал при нагряване съпроводено с топене.

12.Какво разбирате под разтвор?

Смес от две или повече вещества на атомно или молекулно ниво, разпределени равномерно по обема, при което се образува еднофазна система.

13.Що е взаимна дифузия?

Процес на проникване на атомите или молекулите от едно вещество в обема на друго.

14.Дефинирайте величината плътност на топлинния поток.

Плътността на топлинния поток jQ е равна на потока през единица площ. jQ=dIQ/dS

15.Какво разбирате под ориентационна(диполна) поляризация в диелектрика(с чертеж).

Електрическите диполи във външното електрично поле се ориентират по посока на интензитета му.

16.Изведете формулата за капацитета на кондензатор запълнен с диелектрик.

Относителната диелектрична константа ε показва колко пъти нараства електричния капацитет на кондензатор запълнен с диелектрик, в сравнение с вакуум.

17.Покажете с чертеж механизма на пироелектричната поляризация.

18.Какво разбирате под прав пиезоелектричен ефект?

Ако даден кристал има полярна ос на симетрия, при действие върху него с някаква сила по направление на оста, кристалът трябва да се поляризира.

19.Какъв е физичния смисъл на относителна магнитна константа?

Относителната магнитна константа показва колко пъти се изменя магнитната индукция във веществото в сравнение с вакуум.

20.Обяснете с чертеж механизма на спонтанно намагнитване на феромагнетиците.

При високи температури чистите метали са в парамагнитно състояние. Вследствие на хаотичното топлинно движение на атомите техните магнитни моменти са хаотично ориентирани а) и намагнитеността им е равна на 0. Когато при охлаждане на тази парамагнетична фаза се достигне до определена температура ТС (температура на Кюри) магнитните моменти се ориентират спонтанно в определено направление.


Вар2


1.Какво разбирате под реперна точка в дадена температурна скала?

Реперните точки се определят физични процеси който протичат при дефинирани условия и при строго определена температура.

2.За какво се отнася разпределението на Болцман?

За разпределението на частиците по потенциална енергия в потенциалното поле.

3.Формулирайте първия принцип на термодинамиката(с текст и формула).

Получената топлина от една термодинамична система е равна на сумата от изменението на вътрешната и енергия и извършената от системата работа:

4.Какво разбирате под адиабатен процес?

Адиабатен е процесът, при който системата не обменя енергия(топлина) с околната среда.

5.Какво разбирате под кръгов процес?

Процес при който системата преминавайки през редица междинни състояния се връща в изходно.

6. Начертайте pV диаграмата на цикъла на Карно и посочете от какви изопроцеси се състои.

Изотермично разширение 1-2, адиабатно разширение 2-3, изотермично свиване 3-4, адиабатно свиване 4-1.

7.Какво разбирате под инвертна температура при ефекта на Джаул-Томсон?

i) е характерен параметър за всеки газ. При разширение над инверсната температура газът се загрява. При разширение под инверсната температура газът се охлажда.

8.Как е насочено допълнителното налягане над извита свободна повърхност на течностите?

Насочено е към вътрешността на сферичната повърхнина, конкретно към центъра и.

9.Какво разбирате под аморфно състояние (с примерна решетка на аморфен метал).

Получава се при бързо охлаждане на стопилка или пари от дадено вещество. При това условие атомите (молекулите) не могат да заемат местата си във възлите на кристалната решетка и подреждането им е в голяма степен случайно.

10.Дефинирайте (с текст и формула) закона на Хук при деформация разтягане-свиване (опън-натиск).

При произволна посока на положителното напрежение, връзката между напрежението и деформацията се дава от обобщения закон на Хук. ;

11.Обяснете механизма на взривното изпарение.

При загряване течността се разширява. Плътността и намалява и тя става по рохкава. В обема и възникват микрокухини които се запълват с пари и стават зародиши на мехури. Процесът на разширяване и разпукване на мехурите след тяхното възникване протича много бързо. Налягането на наситените пари в мехурите нараства с повишаване на температурата, а връзките между молекулите отслабват. При определена критична температура за всяка течност налягането на наситените пари в кухините разкъсва връзката между молекулите и течността се изпарява с взрив.

12.Какво разбирате под сплав.

Смес от метали или метал и неметал разпределени равномерно по обема, при което се образува многофазна система.


Други реферати:
Хидравлични масла
Макро и микроструктурен анализ
Спирачни течности
Масла за механични трансмисии
Машинни елементи-протоколи


Изтегли рефератаМашинни елементи-протоколи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия