Пищов по статистика

3Обект, предмет и метод на статистиката.Обект - масово проявяващи се явления и процеси в определени тетиториални и времеви граници. Предмет - статистична закономерност и тенденция която се проявява в дадено масово явление за определено време и по определена териториална единица.Метод - специфичен подход, с който установяваме статистически закономерности и тенденции в масовите явления в определено време и териториални граници. Той има за основа закона за големите числа. Особености :приложим при изучаване на масовите явления;чрез него се изучава количествената страна;чрез него се проявяват закономерностите и тенденциите при изучаваните процеси и явления

Статистическа съвкупност - общност от единици (случаи) обединени от обективно съществуващи връзки и зависимости, в които се проявяват свойства, статистически закономерности и тенденции за определяне на време и място. Важно условие при формирането на статистическата съвкупност е нейните елементи да бъдат еднородни по избрани признаци в определено отношение. В зависимост от периода или момента от време, за които се изучават статистическите съвкупности те биват:

  • моментни - всички единици се наблюдават в точно определен момент

  • периодни - наблюдението се извършва непрекъснато в рамките на интервала, характеризира се и се записва

В зависимост от обхвата на единиците на съвкупността:

  • генерални - обхващат всички единици в съвкупността

  • представителни - наблюдават само част от единиците на генералната съвкупност.

Статистическа единица (единица на статистическата съвкупност) - отделната неделима единица, от която е изградена статистическата съвкупност. Тя е форма на масово проявление, затова трябва да бъде дефинирана точно, ясно, недвусмислено, защото от това зависи обема и съдържанието на статистическата съвкупност. Когато не е възможно да се дефинират еднозначно, се определя критерий за да се установи дали дадената единица има качествата на статистическа единица. Всяка статистическа единица има две свойства:неделимост и еднородност

Статистически признаци - всяка статистическа единица има свои качествени характеристики, особености, свойства, които при изучаването от стаатистиката се наричат статистически признаци. В зависимост от начина, по който описват явленията, те биват:1)вариационни (количествени) - тези, чието определяне се изразява с числа. Могат да бъдат измерени чрез съответната мярка 2)прекъснати - определят се целочислено 3)непрекъснати - приемат различни стойности в даден интервал 4)категорийни - тези, на които определенията се дават словесно, описателно (пол, образование)


Статистическо наблюдение-процес на събиране на индивидуални сведения за определени признаци на една от изучаваните съвкупности с оглед получаване на числови характеристики на свойствата на съвкупността като цяло.Етапи:подготвителен етап на наблюдение-определя се единица на наблюдение, от която се получават данни за значенията на признаците. Данните, събирани за отделните единици, се регистрират в отделни формуляри. Определя се т.нар. критичен момент на наблюдението - момента, към който следва да се регистрират значенията на наблюдаваните признаци при отделни единици.Сведенията от СН се регистрират по 3 начина:1) Самонаблюдение - при който наблюдаваните единици самостоятелно дават сведения за признаците, които се наблюдават. Самонаблюдението се среща в няколко варианта: чрез използване на анкетьори; чрез пощата; чрез телефонна анкета и други.2) Кореспондентски начин - използва се главно в областта на селското стопанство и екологията.3) Експедиционен начин - тук значенията могат да се определят само от експерти.

Етапа на организационно-техническата подготовка на изследването се решава и въпросът за мястото на наблюдението, т.е. на събирането на данните за значенията на признаците при наблюдаваните единици.Пробно изследване на наблюдението.Реализация на изследването на наблюдението.

Грешки.несъзнателни;съзнателни;систематични;отчетни

Грешките трябва да се коригират само от този, който ги е допуснал. Източници:1)програмата на наблюдението-когато не е добре формулиран обекта и единицата на наблюдение, а също така когато се наблюдава голям брой и неясно формулирани признаци 2)организационен план - когато не е подходящ начина на регистриране на единичните сведения 3)при неправилна редакция на въпросите в статистическите формуляри.

Медиана /Ме/ - представлява онова значение на признака, което разделя реда от възходящо или низходящо подредени значения на признака, на две равни части. Използва се в случаите, когато се наб­людават екстремални крайни отличаващи се от останалите значения на признака, които при из­ползване на средната аритметична величина мо­же да доведе до съществена деформация на оцен­ката за типичното равнище на признака.когато редът се състои от четен брой членове(2m):Когато обаче редът е интервален:Мода – стойността на признака,която се среща най-често сред останалите, т.е. има най-голяма честота. Когато редът е интервален:


Други реферати:
Ако зависеше от мен бих
Изкачването по стълбата, която води към моралното дъно
Вапцаровата вяра в човека и неговите възможности в стихотврението Вяра
Героите на Омир
Доброто е нещо безкрайно трудно за определяне. В един есенен ден по шосето


Изтегли рефератаДоброто е нещо безкрайно трудно за определяне. В един есенен ден по шосето - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия