Пищови по ЦОС

5. При подаване на хармоничен сигнал,записан в компл.форма изх.сигнал се получава от вх.по промяна в амплитудатаифазата.

където е коеф.на предаване. Тук K(w) показва изменението на изх.сигнал спрямо вх.и тъй като зависи от функциятя се нарича АЧХ. Ф-ята φ(w) показва внесеното дефазиране и се нарича ФЧХ. Връзката м/у коеф.на предаване и ИХ е:

той може да се разложи на реална и имагинерна част

където Кс(w) и Кs(w) са съответно соs и sin компоненти. При такива означения се получават следните изрази за АЧХ и ФЧХ

5.2 Важно св-во на коеф.на предаване на АЧХ и ФЧХ е периодичността по честота с период 2π, което следва от периодичността на Кs(w) и Кс(w), тъй като

k=±1±2…

Друга св-во е четност и нечетност, които следват от участието на

и в определящите ги изрази.

5.3 Пример – ф-ли 5а)

1. ЦОС се пояснява на основата на опростени блокови схеми на клетъчни тел.от система за глобални комуникации GSM. Лявата страна отразява обработките при предаване на говор.Ел.сигнал от изх.на микрофона се усилва/У/ и след това филтрира от НЧФ1 който ограничава честотната лента на сигнала в АЦП се получава цифров сигнал Х’(n) с честотата на дискретизация fs=8kHz и брой битове b=13. следващото стъпало е блок за цифрова обработка-БЦО,в който в/у постъпващите числа (Xn) се извършват определени мат.и лог.операции. Те се извършват от процесор за ЦОС, работещи с тактова честота fc, която е много по висока от честота на дискретизация fs. В блока за обработка на данни-БОД се извършва шумоустойчиво кодиране и добавяне на доп. данни. Тези данни се предават към предавателя-Пред. При приемане на сиг.в приемника и след декодирането на шумоустойчивия код в БОД данните се подават към БЦО където се синтезира говорния сиг.който се подава към ЦАП. И след това към НЧФ2 към усилвателя-У и към високоговорителя. При грешка при предаването компресирания сиг.у’(m)≠ от оригиналния у(m). Дори и при отсъствие на грешка, синтезирания сиг. у’(n)≠ от оригиналния у(n).

1.2 Предимства:

-висока точност и стабилност на х-ките на обработката определени от използването на цифрови интегрални сх.

-не е необходима настройъка на БЦО при производство и експлоатация.

-при използването на ЦОС могат да се постигнат х-ки на обработката, които са трудно достижими или са недостижими при аналогова обработка.
-ЦОС позволява програмируемост на обработката-със смяна на програмата в паметта на БЦО се променя алгоритъма за ЦОС

-Ограничен честотен обхват на вх.сиг.зависещ от сложността на обработката , където fm е най-високата честота в спектъра на аналог.сиг.

-при малка дължина на двоичната дума, с която се представят числата при ЦОС се проявяват ефектите на квантуване. Това води до възникване на специфичен шум и до намаляване на динамичния обхват на с-мата, а от друга страна се проявява в дискретност на регулирането на х-ките н параметрите на обработкатаТази схема в ЦОС се използва за анализ на аналог.сиг.По тази схема може да се построи с-ма за разпознаване на говора, за спектрален анализ на сиг.

1.3В ЦОС се използва за синтез на аналогов сиг. Може да се построи с-ма за създаване на гласови команди и съобщенияТук ЦОС се използва за цифрова обработка в реално време на аналог.сиг. и формиране на анал.изх.сиг.

1.5 Приложение:

Медицинска електроника-Ултразвукова ехоскопия и диагностика; компютърна томография;традиционни слухови апарати;ултразвукова терапия идр.В компютърната техника-управление и формиране на сиг.при HDD;дискови оптични четящи и записващи у-ва;видеоконтролери;модими и високоскоростни LAN карти. В измервателна техника-спектрален анализ на сиг.;синтез на изпитателни сиг.;анализ на АЧХ,ФЧХ и преходни процеси. В автомобилостроене, авиация механика. Други-радиоастрономия, космическа астрономия;цифрови фотоапарати;идентификация на човек по говора.2. Общата блокова схема за преобразуването на анал.сиг.в цифров е:Съдържа НЧФ стъпало за дискретизация /СД/ и АЦП, като fs е честота на дискретизация. С НЧФ се цели ограничаване на спектъра на анал.сиг.до честотата fm, така че fs>2fm. СД извършва дискретизация на анал.сиг., като формира редица х(nt) от стойности взети при интервал ∆t=1/fs, който се нарича интервал на дискретизация или период на дискретизация.
В системите СД съд.и запомнящ елемент /кондензатор/


Ключът се затваря за време δt<<∆t в началото на всеки тактов интервал конд.се зарежда до стойност Х(nt) и запомня тази стойност до следващия тракт. При работа на дадена с-ма fs и интервала на дискретизация са постоянни и се използва записът х(n) вместо x(nt), където n е номер на дискрета. Следващият етап е квантуването, при което всеки дискрет се заменя с двоично число с b бита, което представя дискрета с най-малка грешка. Разликата м/у стойностите на дискрета и най-близкото ниво опр.грешката на квантуване ξ. Разликата ∆ м/у нивата се нарича стъпка на квантуване и ако тя е еднаква се нар.равномерна. Тогава:

Upp е диапазонът на изм.на анал.сиг. Средната мощност на грешката е:и средноквадратичната стойност е: Отнош.
сигнал/шум по мощност е

2.2

Отместен цифр.ед.импулс

Един произволен циф.сиг. може да се представи чрез цифров един.импулс с израз:

Само един дискрет на сиг.е О само при m=n, когато

2.3 Цифр.експоненциален сиг.се дефинира с израза:

Или2.4 При fs на дискрет. fs=1/∆t, числовата редица на циф.сиг.е:

цифр.кръгова честота е: за опростяв. се пропуска α и ∆t и се използва израза:

Цифр.хармон.сиг. с честота ω0=π/8


За цифр.харм.сиг.периодът

може да се определи в брой дискрети. За целта се извършва преобразуване ф-ла 2а), където N=T/∆t=fs/f0 определят броя дискрети в една вълна на харм. сиг.освен тригонометрично представяне на хармон.сиг.се използва и комплексна форма , където комплексната числова редица на тактов сиг.има вида:

Връзката м/у компл.и


Други реферати:
Културно пространство на ЕС
Култът към светиите в исляма
Лазарките и Лазар
Летни празници
Лично и национално самочувствие


Изтегли рефератаЛично и национално самочувствие - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия