Пищови по финансово-счетоводен анализ

14.Анализ на ликвидността. Под ликвидност на опр.актив се разбира относителната способност той да се трансформира в пар.ср-ва,а степента на ликв/ст опр.продължит/стта на периода от време,през к.тази трансформация може да бъде осъществена.Колкото по-кратък е този период,толкова по-висока е ликвидността на същия актив.Показатели за измерване на ликв/стта: 1.Абсолютни: - НОК – х-ра краткоср. фин. жизнеспос/ст на предприятието. НОК е постояно прпменлива величина,к.непрекъснато се изменя в р-т на извършените всекидневни стоп.операции. НОК = ТА-ТП ;ТА = МЗ+КВ+КФА+ ПС+Дългоср.взем-я с настъпил падеж за т.год.; ТП = КСЗ+ДСЗте.год. – (ПБП+Фин.) или НОК = (СК+ДЗ) - ДА . НОК е тази част от наличните тек.активи,к.не е финансирана с ТП./ За да разполага предпр-ето с достатъчно сигурен НОК,е необх.той да бъде полож.величина. Ако е отриц.величина,това озн.,че част от КП са били използвани за инвестиране в ДА. НОК може да бъде: -собствен (СОК) – СОК =СК-ДА или СОК = ТА +∑(ДП+КП). Една част от НОК е собствен тогава,когато величината на СК е по-голяма от р-ра на ДА или когато сумата на ТА е по-голяма от ТП.-чужд (ЧОК)- ЧОК = НОК-СОК.Причините за изменението на НОК:1.нарастване на мащабите на осъщ.д/ст;2.краткоср.промени на паз.конюктура;3. продълж/ст на произв.цикъл;4.изменения на усл-ята на снабдяване и на пласмента;5.изменнеия на сроковете за погасяване на сключ.банк.заеми; 6.сезонен х-р на проив.и търг.д/ст; 7.паз.стратегия на предпр-ето. 2.Относителни : изп.се,за да се сравни степента на ликв/ст ,/у разл.предпр-я. 1-ва група- вкл.се най-слабо ликвидните активи(материали, продукция,незав.произв-о,стоки и др.);2-ра група –по-мобилни активи(КВ и КФА); 3-та група – вкл.ПС в касата и разпл.с/ки (най-мобилните). – Коеф.на обща ликв/ст Кол= ТА/ТП- Показва колко пъти стойностната оценка на ТА превишава вел-ната на съществуващата към момента оценка на КФЗ.Той отразява хипотетичната възм/ст на предпр-ето,че при продажба на всички или част от тях свои активи ще може да изплати всичките си ТЗ. Превишаването на ТА над ТП осигурява резервен запас на покриване на загуби,к.може да понесе предвпр-ето при евентуално ликвидиране на всички текущи активи.- Коеф.на бърза ликв/ст Кбл: чрез него се получава съдържателна инф-я за състоянието на платежоспос/стта на потенциалните клиенти. Кбл= ТА-МЗ/ТП или Кбл= КВ+КФА+ПС/ТП.- Коеф.на незабавна ликв/ст Кнл: Кнл= ТА-(МЗ+КВ)/ТП или Кнл= ПС+КФА/ТП. – Коеф.на абсолютна ликв/ст Кал: Кал= ТА-(МЗ+КВ+КФА)/ТП или Кал=ПС/ТП. / Тези два показателя допринасят за изясняване на някои особено рисков момент. Подходящи са за анализ,к. се извършва от фин.и инвестиционно предпр-я и за к.от голямо значение е незаб.и абсол.ликв/ст. / Анализът на тези пок-ли може да се проведе в няколко направления: 1.провеждане на статичен анализ;2.осъщ-не на динамичен анализ;3. извършване на структурен анализ;4. провеждане на факторен анализ. / Относит.пок-ли за ликв/ст дават обща представа за съотн-ето м/у разл.елементи на ТА и ТП. / Други показатели с познавателно значение: - Коеф.за постоянство на НОК: Кп нок = НОК/НРППр. – Коеф.за маневреност на НОК: Км нок=НОК/СК; - Коеф.на осигуреност с НОК: Ко нок= НОК/ТА ; - Коеф.на динамичност на НОК: Кд нок = ПС/НОК.

15.Текуща платежоспособност.Под текуща плтежоспос/ст се разбира спос/стта на предпр-ята да получават пар.ср-ва,с к.да погасяват напълно различните си фин.зад-я с настъпване на падежа им,произтичащи от търговски,кредитни и др.операции с платежен х-р. Тя отразява качественото състояние на пар.поток на всяко предприятие,който от своя страна оказва влияние в/у разчетите с всички свързани с него контрагнети./ В отд.предп-я ниската платежоспос/ст се среща в разл.вариан- ти: в едни от тях тя може да се наблюдава като случайна, временна,а в други-като продължителна,хронична. Върху възникването й оказват влияние нееднакви и действащи с разл. сила ф-ри,като: ниска конкурентноспос/ст на продукцията, наудачно разпределение и зиползване на наличните фин.ресур –си и др. От гл.т.на упр-ето на предпр-ето тези ф-ри могат да бъдат систематизирани в 2 групи.В първата гр.се вкл.тези, к.са възникнали в р-т на недостатъчно точното отчитане на изискванията на паз.конюктура,а във втората-тези,к.се дължат на лошо фин.ръководство./ Оценката на текущата платеж/ст е възможно да бъде направена с опр.степен на точност. Когато се извършва опер.анализ, първоначално се обръща най-напред внимание на наличните пар.ср-ва,с к.разполага предпр-ето. / В практиката обикновено се прибягва към използване а показатели,к.се изчисляват като отн-е м/у постъпленията на пар.ср-ва и извършените плащания с тях. –Коеф.на текуща платежосп/ст: Ктпл=Начален осттък от пар.ср-ва + постъпления през периода/ палащния през периода. Този коеф. показва до каква степен при неблагоприятни условия могат да се намалят постъпленията на пар.ср-ва, за да бъдат осъществени необх.разплащания. / Друг вариант за изчисляване на Ктпл: Ктпл=Постъпления на пар.ср-ва през периода/Плащания през периода. Не може да бъде по-малък от 1. / Двата показателя са удобни и лесни за прилагане ,но трудно могат да бъдат използвани за разработването на конкр.методика, к.да служи като предупредителен сигнал при настъпване на неплатежосп-стта. / Съществено влияние в/у тек.платежосп/ст оказва динамиката на дебиторската и кредитирската задлъжнялост. Ограничаването на дебиторската задлъжнялост се оценява положително, ако тя произтича от съкращаване на периода на нейното погасяване. От своя страна кредиторската задлъжнялост възниква най-често поради отлагане на плащанията към контрагентите./ Тек.платежосп/ст зависи и от интензивността на притока на пар.ср-ва,к.след това се използват за погасяване на възникналите задължения. Колкото по-голям е техният размер, толкова с по-голяма вероятност може да се твърди, че предприятието разполага с достатъчно ср-ва за текущите си плащания. / Увеличаването и намалението на пар.ср-ва пряко зависи от мащаба на оперативната д/ст на предпр-ето, инвестиционнат му д/ст и финансовата му д/ст. / Според чл. 608,ал.3 от ТЗ неплатежосп/стта се предполага, когато предпри-ята не са изпълнили в двумесечен срок от падежа своите задълж-я по търг.сделка, както и когато са платили, или са в състояние да платят частично или изцяло само претенциите на отделните кредитори./ Индикаторът за дебит. Задлъжнялост може да се опр.като отн-е на сумата на ср-вата в разчети и КФА към края на избран месец от годината спрямо величината на фактическите пар.постъпления за същия период от време./ Индикатоът за кредит.задлъжнялост може да се опр. като отн-е на ТЗ към края на месеца спрямо величината на фактическите пар.плащания за същия период. Чрез него се констартира какъв е ритъмът на пар.поток,к.има възм/ст да напусне предпр-ето при положение,ч е всички пар.ср-ва бъдат насочени за погасяване на тези задължения. Идз≥Икз<2.

16.Обща оценка на имуществената структура. Имуществ.стр-ра отразява отд.форми на разположение на предпр-ето. Оптимланото разпределение на ресурсите има съществено значение за д/стта на предпр-ето и за повишаване на неговата ефективност./ Осн.източник на инф-я за анализ на имущстр-ра е сктивът на счет.баланс, някои елементи от приложението на ГФО, както и регистрите за синтетично и аналитично отчитане./ По своята природа активите са динамични. Техният р-р и стр-ра претърпяват постоянни промени. Инф-ята в счет.баланс дава възм/ст да се изчислят най-разл.съотн-я: - съотн-я на балансови раздели,групи и статии от актива към общата сума на актива на баланса; - съотн-я на отд.балансови статии или групи към други групи от актива на баланса; - съотн-я на отделни балансови статии към другите статии от акива на баланса./ Анализът на имущ.стр-ра протича в следните етапи: 1. изучаване на динамиката на активите: 100%<Тиа<Тинрпп<Тип. Първото нарвенство показва, че в предпиятието нараства икон.му потенциал и мащабите на д/стта му.Второто неравенство означава, че приходите от продажби нарастват по-бързо от икон.му потенциал. Третото неравенство показва, че печалбата нараства по-бързо от приходите от продажби поради нарастване равнището на рентабилност на продажбите. 2.опр.се т.нар.показатели за интензивност на имуществото: Пии1=ДА/А*100, Пии2=КА/А*100. Възможно е да се изчисли и съотн-ето м/у КА и ДА, при което се получава представа за т.нар.имуществено напрежение. / КОгато се нализират получените съотношения, следва да се има предвид следното: 1. в/у показателите оказва влияние х-рът и особеностите на стоп.д/ст.2. Степента на напрежение на активите расте с увеличение на относ.дял на ДА,които са по-бавно ликвидни.3.През отделните отчетни периоди пропорцията м/у ДА и КА може съществено да се промени.4.Сравнението на имущ.стр-ра с някакъв възприет норматив едва ли може да се приеме за разумно,т.к. спецификата на всяка д/ст неизбежно оказва влияние в/у тази структура./ По-конкретният анализ на имущ.стр-ра и на нейното иаменение се извършва по отделни групи активи,т.е. по т.нар.вътр.структурно разпределение. При ДА то има следния вид: Стр1.1=ДМА/ДА ; Стр1.2.= ДНМА/ДА; Стр.1.3=ДФА/ДА./ Структурирането на ДА освен по групи и по отделни балансови статии е уместно да се извърши и според местонахождението им. Така се получава представа каква част от активите се използват в предприятието и каква част се намират в други предпр-я. / Вътрешната стр-ра на КА има следния вид: Стр2.1=МЗ/КА; Стр2.2.=КВ/ КА; Стр2.3=КФА/КА; Стр2.4=ПС/КА. Включените в тази стр-ра КА се х-рат с разл.степен на ликвидност. Колкото по-висока, толкова оценката на тази стр-ра е по-добра и обратно. 3.на този етап се акцентира в/у изучаването на съотн-ята м/у отделни ресурси, отразени ч/з балансови статии, м/у които съществува някаква взаимовръзка,като: 1.Установяване на ефективността на стр-рата на ДМА, и по-точно за нарастването на дела на активната им част;2.Установяване на ефект/стта и ликв/стта на стр-рата на ДФА.3.Установяване на ефект/стта на сметните взаимоотн-я, определена като пропорция м/у оценения в национална и чужда валута размер на пар.ср-ва и величината на вземанията от продажби. 4.етап – опр.се каква е възвръщаемостта на активитв на предпр-ето с едноименния коеф. : Ква = НПРПр/А. Този коеф.показва доколко целесъобразно предпр-ето използва активите си. При положение,че той нараства може да се направи извод, че е налице високата възвръщаемост и че ръководството ги употребява по ефективен начин. Обратно – ниската възвръщаемост показва възможни проблеми с рентабилността.


1. Същност и основни цели на ФСА Понятието анализ има гръцки произход, означава разделяне, разчленяване. Следователно анализ в тесен смисъл на думата означава разчленяване на дадено явление или предмет на основните му елементи за изучаването им като част от цялото. Това позволява изследваното явление (предмет) да се разбере неговата вътрешна същност и да се определи ролята на всички елементи./В зависимост от изучавания обект, сложността на неговата структура и използваните способи за изследване, анализ се прилага в различни форми в естествените и обществените науки. Като например: химичен анализ, математически анализ, финансово-счетоводен анализ и други./Под финансово-счетоводен анализ се разбира процес на селекциониране, сравнение и оценка на счетоводната информация, с цел установяване на съществени връзки, взаимоотношения и тенденции в дейността на предприятието, които са необходими за вземане на управленски решения./ Счетоводството е специфичен процес, чрез който се отразяват всички факти, явления и събития, които са настъпили и протекли в предприятието. То ги систематизира и обобщава чрез свои способи в определени показатели, които характеризират състоянието на предприятието. /Чрез съпоставянето им в различни периоди от време се очертават тенденциите в развитието на предприятието. Направените изводи служат като основа за вземане на управленски решения с цел насочване на усилията на ръководството за осъществяване на оптимално въздействие върху операциите, обектите и провежданите сделки. С осъществяване на ФСА могат да се преследват разнообразни цели, като например: 1) изследване на определен брой съществени (ключови), най-често информативни показатели, които дават обективна и точна картина на дейността на предприятието за част или за целия отчетен период.2) установяване на основни фактори, предизвикали изменения на фактическите показатели в сравнение с предходни периоди или с плановите разчети./Понятия: показатели- фактори;3) определяне на очакваните параметри на темповете на развитие на предприятието за близката и за по-далечната перспектива от позициите на финансовото осигуряване.4) вземане на решение за покупко-продажби на дългосрочни или краткосрочни инвестиции.5) оценка на целесъобразността от привличане на дългосрочни или краткосрочни пасиви.6) проучване опита на предприятия със сродна дейност с оглед прилагане на положителния опит в тяхната работа./Целите на ФСА се постигат чрез решаване на определен взаимосвързан брой от аналитични задачи. Аналитичната задача представлява конкретизация на целите на анализа, съобразно съществуващите организационни , информационни, технически и методически възможности за провеждане на анализа./Основно условие за провеждането на качествен анализ се явява обема и качеството на изходната информация./От гледна точка на анализа счетоводната информация е все още сурова информация, която е формирана в хода на изпълнението на отчетните процедури, затова тя трябва да бъде уместно подбрана, оценена и обобщена, т.е. налага се да се извърши аналитично прочитане на изходните данни в зависимост от целите на анализа./Основен принцип на аналитичното четене на счетоводната информация е прилагането на дедуктивният метод, т.е. изследване от общото към частното.Чрез този метод става възможно възпроизвеждането на историческата и логическата последователност на фактите, събитията и явленията, както и определяне на насоката и силата на тяхното влияние върху постигнатите резултати./В учебната и научната литература ФСА се подразделя на вътрешен и външен. За вътрешния анализ е характерно:/1) ориентирането на резултатите му за нуждите на ръководството;/2) интегриране на отчитането, анализа, планирането и приемането на решения;/3) максимална закритост на резултатите от анализа с цел запазване на търговската тайна./Външният анализ се характеризира с голям брой субекти на анализа, които ползват информация за дейността на предприятието./Целите и интересите на тези субекти са разнообразни. Резултатите от анализа са максимално открити./Съществуват още две основни различия между двата анализа. Те са свързани с:широтата и достъпността на привлечената информация;степента на формализация на аналитичните процедури и алгоритми./ Външният анализ се опира главно на годишния счетоводен отчет, т.е. на публичната външна отчетност./Информационното осигуряване на вътрешния анализ е твърде по-широко, т.е. е възможно привличането на всяка необходима информация, включително и тази, която не е достъпна за външни анализатори. Следователно методиката на външния анализ се изгражда от предположението за информационна ограниченост./Второто основно различие се предопределя от състава и структурата на изходната информация, с която разполагат анализаторите. Тъй като за вътрешния анализ могат да се използват различни вътрешни отчети и форми, които не са задължителни за всички предприятия, много от провежданите аналитични процедури предварително не са определени, а самият анализ е по-творчески и в известна степен има импровизационен характер. Тъй като при външния анализ основен информационен източник е ГСО, неговите елементи са типизирани, което създава условия и възможности за унифициране на процедурите и алгоритмите на провеждания анализ.

2. Потребители на резултатите от ФСА.

На практика всички потребители използват резултатите от ФСА за приемане на решение за оптимизиране на техните интереси. Субектите на анализа са заинтересовани от дейността на предприятието както непосредствено, така и опосредствано. Към първата група се отнасят собствениците, клиентите, данъчните органи, персоналът на предприятието и неговото ръководство./Към втората група се включват потребителите, които, въпреки че пряко не са заинтересовани от дейността, по договор трябва да защитават интересите на първата група потребители – такива са одиторите, юристите, дилърите, синдикатите и др./Собствениците, които са вложили средства в капитала на предприятието изпитват най-голяма потребност от информация от всички останали лица. Интересът към предприятието, което притежават, засяга много направления, т.напр. полученият доход оказва влияние върху всички останали аспекти от дейността на предприятието. Т.напр. притежателите на акции в едно АД се стремят да извлекат от своите акции три основни изгоди – текущи дивиденти, специфични привилегии във вид на фиксирани права в дружеството и пазарната стойност на акциите в някой бъдещ момент за принос на определен доход. Размерът на очакваните дивиденти зависи от печалбата и дивидентната политика. От своя страна последната зависи от финансовото състояние на дружеството, структурата на капитала и потребността от привличане на още капитал сега и в бъдеще време./В ролята на основни елементи, служещи за оценка на пазарната стойност на акциите се използват текущата печалба, натрупаната неразпределена печалба, резервът, както и бъдещата печалба. Следователно собствениците са заинтересовани от бъдещата способност на предприятието да реализира печалба, от която в най-голяма степен зависят бъдещите дивиденти и измененията в котировките на акциите на фондовия пазар. Това се отнася и до потенциалните акционери или съдружници, които изучават целесъобразността от закупуване на акции (АД) или дялове (ООД). Ръководството на предприятието проявява интерес към всички получени резултати от анализа. Самият анализ може да се осъществи постоянно, тъй като ръководството има неограничен достъп до цялата информация. Този анализ обхваща измененията в тенденциите на основните показатели, характеризиращи дейността на съответното предприятие. Чрез изследване на размера и амплитудите на изменение на наблюдаваните показатели се създава условие за осмисляне на най-важните промени във функциите на предприятието. Във връзка с това ръководството на предприятието е целесъобразно да се ръководи от няколко основни принципа:/1) нито едно събитие, факт или явление в бизнеса не протича изолирано. То е причина или следствие, т.е. то е част от веригата на други събития. Следователно е нужно да се определи мястото на това събитие и неговата роля в разглежданата ситуация.

3.Организация на ФСА С оглед успешното прилагане на ФСА и изпълнението на поставените пред него цели се налага да се спазват редица принципни положения, по-важни от които са следните:1) анализът да бъде конкретен – това означава, че той следва да се опира на реални данни съобразно наличния обем информация , а резултатите му трябва да получат числено изражение;2) анализът трябва да бъде обективен – това предполага изследване на реални стопански явления и процеси, на причинно-следствените връзки между тях, на базата на достоверна информация. Тази информация следва да се изучава критично и безпристрастно;3) анализът трябва да бъде действен – бързо и точно да се изпълняват поставените пред него задачи. Действеността означава още резултатите от анализа да се предоставят своевременно на ръководството с оглед вземане на подходящи решения;4) анализът трябва да бъде системен – трябва да се провежда въз основа на органическата взаимовръзка между отделните показатели и факторите, които им оказват влияние;5) анализът трябва да бъде комплексен – трябва да обхаваща всички по-важни страни и звена от дейността на предприятието. По този начин се дава една обективна оценка с помощта не на един, а на система от показатели;6) анализът трябва да бъде икономичен – разходите по провеждането му по възможност да бъдат сведени до минимум, без това да води до влошаване на организацията и самото изпълнение на аналитичните процедури.

Спазването на тези принципни положения до голяма степен зависи от организацията на аналитичната работа. Затова в литературата са формулирани различни правила, към които е целесъобразно да се придържаме при провеждането на анализа.

Три от тях имат съществено значение:1) Последователността на аналитичните процедури трябва да бъде така структурирана, че и за анализатора, и за потребителя да бъде ясна философията на провеждания анализ;2) Аналитичната работа винаги трябва да се изгражда на принципа от общото към частното, т.е. да се прилага дедуктивният метод – отначало е необходимо вниманието да се съсредоточи върху анализа и оценката на показателите, които дават най-пълна представа за изследваните обекти. При необходимост се налага детайлизация на тези обекти;3) Необходимо е да се отдели особено внимание на различните по вид констатирани


Други реферати:
Tекстообработващи програми
Web design лекция
Windows XP – Windows 2003
Word
WORD FOR WINDOWS


Изтегли рефератаWORD FOR WINDOWS - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия