Пищови по публична администрация

Цели на ПА:

Подобряване качеството на предоставените услуги.Подпомагане на икон.растеж и соц.развитие.Повишен фокус в/у обслужването на гражданите.Борба с корупцията.Спестяване времето и усилията на гражданите.Повишаване мотивацията на персонала.Управление на предоставяните адм.услуги

Принципи на ПА:

системност-строго структуризирана и целенасочена,работи по опр.порядък и зададени цели.Динамичност-силно променлива и непрекъснато обновяваща се,силно адаптивна.Законност-опр.правилата на действие на ПА,негова база е правно-нормативната уредба.Антикорупционност.Иновативност –разрабтване и усвояване на нови адм.услуги,дори и непознати до сега на гражданите.Откритост и достъпност-гарантират отговорността на ПА като система.Ефективност и ефикасност-изискват ПА да бъде макс.полезна за гражданите.

Функциите на ПА:две групи

Нормативно-определени –подпомагане и осигуряване на съот.орган на държ.власт при осъществяване на неговите законови правомощия,организационно-техническо осигуряване на дейността на съот.държавен орган,адм.обслужване на граждани и лица

Технологични-разработв.на публични програми,стратегии и политики,подпомагане в подготовката на различни проекти,подп.управлението на пуб.разходи,финансиране на пуб.услуги(образование,здравеоп.),контрол на дейността на държ.служители

Елементи на ПА:

Институции-държ.и местни органи и структури,които изпърняват опр.адм.функции.Човешки ресурси-броя на служителите в администрацияИнфраструктура или материално-техническа база-играе важна роля за авторитета на органите към които е съотв.ПА.Структури за сигурност

Разграничение на ПА и ДА : Обхвата на ПА е по-голям,към нея се вкл.администрациите на организациите за пуб.услуги

ПА е по-широко понятие и вкл.в себе си и ДА

Системата на ПА:държавна администрация и териториална администрация или още централна и местна

Структурна х-ка на ПА:Специализирана адм-я – вкл.звената,които подпомагат и осиг.осъществяването на правомощията на съот.органи на държ.власт,наименовонията на тези звена се опр.с устройствените правилници на ведомството.

Обща адм-я – осиг.технически дейността на съот.държавен

Орган.В не я се вкл.канцеларии,финансово-стоп.дейности,правно-нормативно обслужване,човешки ресурси,инф.обслужване,връзки с общественноста

Класифик.на равнищата в ПА

На микроравнище-централни органи.На мезоравнище-областни управители.На микроравнище-общини и кметства

Подходи:1.Юридически-обхв.почти всички правни дисциплини – адм.,конктитуц. И публично право.Този подход създава необх.арсенал от знания,позволяващи правната интерпретация на проблемите стоящи пред ПА.Тя се регламентира с пакет от закони-Закон за адм.,за държ.служител,за местното самоупр. и местната адм.,за адм-териториално делене,за адм.нарушениея и наказания.2Политически –акцентът е за деполитизация на адм-та.3Управленски-вземане на УР в срокове,качествено подготвяне на инф-та в достатъчни варианти.4Социологически-изп.методите и средствата за решаване на конфликтни ситуации м/у институциите и личностите при пуб-


Други реферати:
Детска психология
Агресията в нашето ежедневие
Дислекция
Депресивните индивиди
Езикът на тялото


Изтегли рефератаЕзикът на тялото - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия