Планиране и прогнозиране

*Прогнозиране и планиране- връзка

И 2-те са ориентирани към бъдещето. Прогнозата дава инф. за разработването на плановете.

Прогнозирането и планирането са дейности, а планът и прогнозата са краен резултат.Прог. може да бъде самостоятелна и да информира, но планирането се нуждае от информация.

*Планиране: планирането е проектиране на желаното бъдеще и на ефективните пътища за неговото постигане.Свързано е с осигуряване на възможности за развитие. Пл-то е готовност да се пожертват настоящи облаги,за сметка на бъдещи по-големи и умения да се упр. това, което е управляемо.* То е процес на вземане на р-ия поне в 3 отн:

1) да се пл-ра. озн. предварително да се вземат р-ия.

2) То е необходимо,когато желаното състояние зависи от с-ма от решения.

Съвкупността от р-ия се разглежда като зависими 1 от др р-ия.

3. Р-ията са насочени към постигане на желаото състояние, но не се очаква да то да се постигне от само себе си.

*Елементи на плана:

Резулти-причината, поради която се прави пл-то. Има кол и качеств. хар. Средства: вкл. Избор на политика, програми, процедури, механизми, служесщи за постигане на целите и зад.-те; Ресурси: опр. се видът, кол. и кач. на опр. рес-си, а също и начинът на произв-то и придобив-то им.

Внедряване: озн. Разраборване на механизми за реализац. на плана.

Реализиране/Контрол: разраб на методи за предвиждане, откриване и премахване на грешки в плана.

*Упр-то в орг-та може да бъде разгл. Едновременно като процес и с-ма, функц. В 5 осн равнища: Индивид,Група, Организационно подразделение, Организацията като цяло, Обкръжаваща среда на орг-та

*Дейността в орг-та може да се класифицира на 2 типа зад

- Зад., свързани с текущия процес, които са отн. ясни и конкретни

-Зад свързани с осъществяването на промени. Те биват 2 вида: упр-ие на последствията и „ изпреварваща промяна”

*Видове упр-ие във фир-та:

1)Тактическо, 2)Оперативно, 3)Упр.на политиката, 4)Линейно упр-ие

*Видове стратегии в рамките на фирмения страт. процес:

Официални страт.:създават се по формален начин с участието на сътрудниците на орг-ята. Техните цели се обсъждат открито. Видове: Организационна, Дейностна, Функционална- структурна, Оперативна

Полуофициални= неформални/полуформ.

Те не се обсъждат официално.Видове: Ситуационно-факторна страт и Линейна стратегия

*Принципи на философията на страт. упр-ие.

1)прин. На целосста- изхожда от виждането за подчинение на частното спрямо общото

2) прин. На изпреварващото действие: страт-и с действия с изпреварващ хар спрямо външни фактори.

3)прин. На активния подход- управленска дейност с непрекъснат стремеж към усъвършенстване.

*Предпоставки за осъществ. На планирането:

1)Фир-та да има цел и цели : избор на стратегия, мероприятие и стъпки които ще спомогнат за постигане на целитена предприятието

2)Фир-та да съществува в среда с действащи обективни закони- проследяване на миналите резъл. на фир-та с цел преценка на действието им в близка и далечна перспек. За бъдещи резул-ти

3)Единна собственост- осигурява целенасочността и координацията на плана

4) Системен характер: поради зависимостта на ел-те дава възможност да се набави липсваща инф-ция

**Характеристики на с-мата за планиране:

*От гл. Точка на плановия хоризонт то бива:

-дългосрочен- над 5г.

-средносрочен- 3 до 5 (целеви подход)

-краткосточен- до 1г.

(ресурсен подход)

*По съдържание те биват:

1)Стратегически план: Визия за далечна персп., оприличават се с дългоср., но могат да бъдат и краткоср. При него последствията са по-отдалечени и отказът от него е по-труден

2)Оперативно план- занимава се с изора на средства и ресурси за постигане на целите.

3) Тактически: набелязват се р-ията , които ще помогнат за осъществяване на желаните цели

*Стратегическо планиране:

Характеристики: 1)Дългосрочност,

2)Комплексен хар., 3)Мащабност и широта на взетите р-ия, както и средствата за осъществяването им, 4)Вкл важни организационни р-ия,

5)То е непрекъсната жива верига от плановоуправлен. решения и документи


Методология и принципи на планирането

*Методология:систематизиран комплекс от теоритични прин-пи, практ. подходи и методи прилагани в плановия процес.Целта им е от теор. Изводи да се премине към практиката.Опр редът и последователността на действия, видът и съдържанието на плана.

**Принципи на планиране:

1)Единство и системност

Произтича от хар. на обекта на планиране. Изисква всички ел-ти да бъдат разгл. във взаимна зависимост.

2)Комплексност

Всяка 1 от системите да се разгл. като сложен комплекс.Изисква всеки ел-т от стоп структура да се разгл. както сам по себе си така и във връзка с др-е ел-ти

3)Научност

Да се изберат . Методи и подходи, които са рез-тат на научно търсене и научни разсъждения

4)Партисипативност= принцип на участието

При разраб, на плана се привличат всички участници във фирмата

5) Вариантност

Осигурява качество на плана и дава възможност на мениджърите да изберат онзи варианткойто наи-мн съответства на вижданията за развитието на организацията

6)Непрекъснатост

Хар. Се непрекъснат и динамичен хар.на произв. И стоп дейност.Планът може непрекъснато да бъде променян докато се постигне целта.Осъществява се по 2 начина:

- Разработва се с-ма от планове с ≠времеви хоризонт, като в границите на плана с най-продължителен период се разполагат плановете със среден и краткоср. период

- Плъзгащо планиране : пр. За 5 г напред се разработва план, като всяка следваща год продължителността на плана се удължава още 1

8)Балансираност

Постигнато съответствие на вътрешна съгласуваност-гаранция ,че планът е изпълним

9)Съгласуваност

10)Оптималност: най-добрата балансираност

Прогнозиране:

Прогноза: краен рез. По дейността на прогнозиранетоОтнася се за бъдеши състояния, процеси и явления.Има вероятностен характер,тъй като бедещото състояния на с-мата не се опр от настоящето еднозначно. Хар още е,че има неопредел.

Функции на прогнозоте: 1)осведомителна,ориентираща за бъдещи тенденции на развитие, ↓грешкит еот неефективновзети р-ия.

2)регулативна:стремежът на управлението мах да се приспособи към бъдещото развитие на с-мата

3)стратегическа:опр желаното бъдеще за 1 с-ма, опит да се достигне opt. развитие на с-мата, предприемат се конкретни действия

Методология:област от научните изследвания,изучаваща общите и частни методи. Методологията вкл методика на прогнозиране.

Осн подходи , които се използват:


Други реферати:
Търсене,предлагане и пазарно равновесие на индивидуалните пазари
Рентата като цена и доход на фактора земя
Същност и функции на парите. Видове пари
Олигополни пазарни структури
Микроикономика 1 част


Изтегли рефератаМикроикономика 1 част - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия