Подходи, стратегии, прийоми, методи и стимулиране на децата със специални образователни потребности

Изготвил: Росица Петкова Иванова

ДОКЛАД


Подходи, стратегии, прийоми, методи и стимулиране

на децата със специални образователни потребности


Подходи, който могат да бъдат успешно използвани от учителите при подпомагане на ученици с проблеми в писането:

 • Поощрявайте учениците да записват свои идеи /според наличните им умения/ в предварително начертана форма /демонстриран модел/. Не отдавайте значимо внимание на правописа и краснописа, особено в началото;

 • Насърчавайте учениците да правят прости изображения и пиктограми, където е необходимо и възможно;

 • Задържайте образците /изискванията инструкциите/ за работа пред всеки ученик;

 • Може да повторите по-рано извършена писмена задача или дейност с цел ученикът да покаже прогрес или да бъде поощрен;

 • Ако ученикът с нежелание извършва очертания или чертежи, може да го попитате дали може да обясни идеята в устна форма. Представете по какъв начин диалозите могат да бъдат изложени в писмена форма;

 • Дайте възможност на учениците с проблемно писане да приемат и да използват бележките, обобщенията или важни точки от учебното съдържание, изказани от съучениците им в клас;

 • Изискайте от учениците да записват важните съдържателни моменти по време на урока. Записването на урочния материал и демонстрациите позволяват на учениците да ползват този материал при домашната си подготовка или при преговор в клас;

 • Развийте навици у учениците да си водят записки и правилно да ги организират, като например да записват ключови думи или понятия;

 • Направете устно изпитване на ученика с дисграфия, ако е необходимо.


Стратегии при проблеми в писането:

Да се обезпечат в структурно и съдържателно отношение всички дейности, който предшестват писмената дейност;

 • Да се „раздробят” писмените указания на лесно усвоими инструкции;

 • Да се модифицира обема от очаквания за извършване на писмени задачи /да доминира качеството над количеството/;

 • Да се предостави /при необходимост/ алтернативен формат за извършване на писмената дейност;


 • Други реферати:
  Силикати с непрекъснати вериги от тетраедри. Пироксени и амфиболи
  Силите, формиращи облика на Земята
  Сулфиди и сулфосоли
  Състав на земната кора. Минерален и скален състав. Магма – състав, температура, диференциация, кристализация
  Състояние и проблеми на геоекологията


  Изтегли реферата  Състояние и проблеми на геоекологията - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия