Подходи за класификация на методите на обучение

ПО-ВАЖНИ ПОДХОДИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА МЕТОДИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ


В дидактическата и педагогическата литература има много опити за класификация на методите на обучение, но общопризната, достатъчно обоснована и всеобхватна класификация все още няма. Всяка научна класификация е преди всичко систематизация на натрупаните знания. Многообразието на подходите за систематизация на наличните знания на методите на обучение отразява тяхната обективна, реална многостранност. Методите на обучение имат не един, а много съществени признаци и твърде често различните автори отдават предпочитание на различни признаци.

Някои автори (М.А.Данилов, М.Н.Алексеев и др.) класифицират методите на обучение върху основата на логическия път на учебното познание (на логическите операции - анализ, синтез, сравнение, индукция, дедукция, абстрахиране, обобщение). Методите на обучение имат логическа страна, но такива класификации подменят дидактическата с логическа.

Срещат се и класификации (Б.П.Есипов и М.А.Данилов) в зависимост от основната дидактическа цел, от реализирането на дидактическите задачи: методи за придобиване на нови знания; методи за формиране на умения и навици; методи за прилагане на знанията на практика; методи за затвърдяване на знанията, уменията и навиците; методи за проверка и оценка на знанията, уменията и нави-[ ците. Такива класификации също не задоволяват дидактическата мисъл и учебно-възпитателната практика, тьй като се изграждат главно върху външните признаци на дейността на учителя.

По-приемлива е класификацията на методите на обучение според източника на информация (Д.О.Лордкипанидзе, Е.Я.Голант, Н.А.Сорокин и др.). Разграничават се следните групи методи: словесни (разказ, беседа и др.); нагледни (наблюдение, демонстрация и др.); практически (упражнения, практически занятия и др.). Но и тази класификация не е лишена от недостатъци. В нея едни и същи методи могат да бъдат отнесени и към словесните (вербалните) и към практическите (например работата с учебника и книгата). Някои автори я критикуват, защото словото "не е източник на знания, а най-важен компонент на познавателния процес".68 Единствен източник на знания е обективната действителност и дейността на човека. Освен това редица по-сложни методи могат да обединяват в себе си словесни, нагледни и практически компоненти или само някои от тях.

Словесните методи са едни от най-широко разпространените в училищната практика методи още от древното минало - от времето на Платон и Аристотел и до сега. Те обикновено се определят като традиционни, класически, "консервативни" методи, които изискват най-ниски разходи,


Други реферати:
Новите измерения на локализацията от гледна точка на геоикономическата ефективнос
Отношения на Европейския съюз със страните от Централна и Източна Европа
Отношенията между САЩ и Европейския съюз през новият век – съюзници или съперници
Перспективи и проблеми в отношенията между страните България и Румъния
Политикогеографско положение на страните от Балканския полуостров


Изтегли рефератаПолитикогеографско положение на страните от Балканския полуостров - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия