Подходи за класификация на методите на обучение

без това да означава, че са най-ефективни. При тях социалният опит се предава чрез устното или писменото слово, като вербалната информация се трансформира от учениците в смислова. Някои автори считат, че предимството на словесните методи е главно във възможността за сравнително кратко време да се изложи значителен обем научна информация. Специално се подчертава ролята на живото слово за емоционално- | то въздействие върху подрастващите. Наред с това като техен основен недоста- | тък се сочи по-голямата или по-малката пасивност на учениците при възприема- ! не на учебната информация, ограничените възможности да изказват собствени мнения и идеи. Този недостатък е най-характерен за разказа, докато при беседите, дискусията и диспута учениците могат да поставят въпроси, да спорят, да доказват или да опровергават определени твърдения.

Нагледните методи осигуряват непосредствено възприемане от учениците на изучаваните от тях предмети и явления или на техните изображения. Много често при наблюдението и демонстрацията се използуват кинофилми, видеофилми, диапозитивни и др. Не винаги обаче показваните картини са съобразени с педагогическите изисквания, като дидактическите цели се подменят с режисьор-ски, операторски виждания и ефективността им е незначителна. По-добри резултати се получават при съчетаване на нагледните със словесни и практически методи.

Практическите методи изискват не само "слушане" и "гледане", а и из-, вършване на определени операции: решаване и съставяне на задачи, преобразуване и конструиране на обекти, обработка на материали, измервания, изчисления и т.н. Твърде често за правилното извършване на самите операции голяма роля играят словесните указания на учителя и показването на едни или други образци. Комбинирането на словесните, нагледните и практическите методи създава благоприятни възможности за интензификация на процеса на обучение, за повишаване на неговата ефективност.

В зависимост от степента на самостоятелността на учениците методите на обучение се делят на методи на изложение на материала от учителя и методи за самостоятелна работа на учениците, а също и на методи за усвояване на готови знания (репродуктивни) и методи за изследване на явленията (изследователски). В зависимост от основните видове дейност в училище се разграничават: 1) методи за познавателна дейност, 2) методи за обществено-полезна и трудова дейност, 3) методи за духовно творческа дейност, 4) методи за физкул-турно-спортна и развлекателна дейност.

Някои автори делят методите на активни, към които обикновено отнасят самостоятелната работа, практическите методи, и др. и на пасивни - разказ, беседа и пр. Такова разграничение е твърде условно, защото не методите, а самите ученици могат да бъдат повече или по-малко активни и тяхната активност не е еднозначно обусловена от самите методи.


Други реферати:
Модели на информационни услуги в интернет
Widows Общи понятия, термини, положения, сведения и общ изглед на работната площ на MS Windows XP
Курсова работа-Excel
Мобилните телефони
QoS Based Bandwidth Allocation Schemes for EPON Networks


Изтегли рефератаQoS Based Bandwidth Allocation Schemes for EPON Networks - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия